NYHETSBREV 2:2016

(Publicerat 2016-04-16) – PDF

Utöver förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för räkenskapsåret 20150101-20151231 innehåller detta nyhetsbrev en kort notis om de möjligheter som finns att ta del av ett antal Baileyböcker via Legimus som tillhandahåller böcker för personer med olika typer av läsnedsättningar.

I. Förvaltningsberättelse

Stiftelsen Tibetanens Bokfonds trettiofemte verksamhetsår är nu till ända. Det har varit ett år utan nyheter. I klartext betyder detta att ingen ny översättning blev klar för utgivning och det har inte heller varit nödvändigt med någon omtryckning.

Den enda dramatiken under året har gällt kontrakten för hyrandet av lagerlokaler. Dessa sades överraskande upp och i stället presenterades Stiftelsen under ultimativa former för nya och oförmånliga kontrakt. Den föreslagna prishöjningen var drygt 70 %. Dessutom vägrade hyresvärden att förhandla. Erbjudandet var alltså av innebörden acceptera de nya kontrakten eller lämna lokalerna. Möjligheterna att med kort varsel hitta en ekonomiskt förmånligare och samtidigt helst lika (eller obetydligt mindre) praktisk lösning som den nuvarande visade sig föga överraskande vara obefintliga. Och att den juridiska vägen starta olika överklagandeprocedurer via Hyresnämnden framstod inte heller som någon attraktiv möjlighet för styrelsen. Beslut fattades därför att underteckna de nya avtalen samtidigt som en beredskap finns att söka någon annan lösning. Men innan denna lösning möjligen dyker upp kommer alltså Stiftelsens ekonomi att från och med mars 2016 belastas med rejält höjda kostnader för hyra av lagerlokaler.

Denna olyckliga och svårundvikbara omständighet har förstås betydelse för Stiftelsens ekonomi. Under senare år har dessutom försäljningsintäkterna sjunkit så att de inte längre täcker omkostnaderna. Hittills har dock generösa donationer gjort att Stiftelsen kunnat undvika att gå med förlust. Men om inte försäljningsintäkterna stiger radikalt eller donationerna ökar så torde det bli svårt att under kommande år undvika det som brukar kallas röda siffror.

Ur arbetssynpunkt har verksamhetsåret varit dåligt av olika anledningar. Som konstaterades i förra årsredovisningen är det notoriskt svårt att förutse hur möjligheterna för enskilda personer att utföra arbete på s.k. lediga stunder skall utvecklas. Och egentligen behövs inte heller denna eftergift för rationellt planeringstänkande. Hela översättningsprojektet har från början varit en inrestyrd verksamhet i meningen styrd av själens intuition. Och detta betyder att förr eller senare kommer de inre maningar (i samverkan med förändrade yttre omständigheter) som gör att koncentrerat översättningsarbete blir både möjligt och påkallat.

Utgivningsplaneringen ligger i alla händelser fast. Nästa utgivningsprojekt är alltså Lärjungaskap i den nya tidsåldern – II. När utgivningen kommer att ske är oklart. Förhoppningsvis blir det inom de närmaste åren. Därefter kommer The Externalisation of the Hierarchy att utges. Utgivningsordningen för de tre kvarvarande böckerna The Soul and its Mechanism, The Light of the Soul och The Labours of Hercules fattas i sinom tid.

När det gäller försäljningen har den fallande trenden åtminstone bromsats upp i den meningen att antalet sålda böcker under året något överstiger fjolårets försäljning. Om detta indikerar något för framtiden må vara osagt. Men en förhoppning om förbättrad försäljning skulle möjligen kunna grundas i att det pågår initiativ för att få fler kurstillfällen i Sverige ledda av erkända lärare inom Baileyområdet. Men hur snabbt dessa skulle kunna få genomslag i försäljningssiffrorna är förstås högst oklart.

Som en kuriositet – men ändå en indikation på att intresset för Baileys böcker är tämligen stabilt – kan nämnas att antalet unika sidvisningar för Stiftelsens hemsida var 2670 under 2014 och 2677 under 2015.

Slutligen kan konstateras att även om Stiftelsens ekonomi står inför påfrestningar på grund av de kraftiga höjningarna av hyran för lagerlokalerna är ekonomin tämligen stark tack vare våra donatorers fortsatta generositet. Stiftelsens styrelse känner stor tacksamhet för den givmildhet som genom åren möjliggjort översättningsprojektet och är fortsatt besjälad av att projektet blir slutfört inom rimlig tid. Under året har också gåvor inkommit till det mycket långsiktigt tänkta skolprojektet. Och skolgruppen har med stor tacksamhet kunnat oavkortat använda pengarna i pågående stora byggprojekt.

II. Talböcker på Legimus

För er som till äventyrs inte känner till det så erbjuds på Legimus olika typer av litteratur för personer med läsnedsättningar. På hemsidan uppges följande exempel på läsnedsättningar: ”synskada, rörelsehinder, utvecklingsstörning, läs- och skrivsvårigheter, hörselskada (för hörselträning), tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada, kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar)”

Följande sex böcker av Alice Bailey finns för närvarande tillgängliga som talböcker på Legimus: En självbiografi, Telepati och eterkroppen, En avhandling om vit magi, Atomens medvetande, Esoterisk läkekonst och En avhandling om kosmisk eld.

Fler titlar skulle förstås kunna finnas, men det kräver att låntagare gör sig påminda med en begäran. Regler för detta och för utlåning och annat av intresse finns på Legimus hemsida.