Om konsten att läsa Baileyböcker

På förlaget får vi ta del av de mest skiftande läsarreaktioner. En del personer är översvallande positiva och tycker att Baileys böcker är ett under av klarhet och vägledande inspiration i den personliga utvecklingen. Andra är också positiva, men tycker att böckerna är rätt krävande och ibland svårlästa eller rent av helt obegripliga. Och ytterligare andra tycker att Baileyböckerna är mycket svårforcerade. Att de reser sig som en väldig ordvägg inför den stackars läsaren som känner sig överväldigad av nya begrepp och abstrakta tankegångar.

Man kan naturligtvis fråga sig hur det är möjligt att samma böcker kan ge upphov till så skiftande reaktioner. Men det är egentligen inte så egendomligt. Det finns faktiskt två rätt enkla förklaringar.

Den första är att de skiftande reaktionerna är ett uttryck för skillnaderna i läsarnas förkunskaper när det gäller andliga och esoteriska ting. Baileyböckerna är helt enkelt inga nybörjarböcker. Medan den andra och viktigaste förklaringen är läsarnas förhållningssätt till andlig och esoterisk kunskap.

För enkelhetens skull kan vi särskilja tre dylika förhållningssätt.

Det första kretsar kring en längtan efter bekräftelse på att livet skall ha en djupare mening än det vanliga grå vardagslivet. En längtan efter att det skall finnas en högsta god makt i tillvaron som står som garant för denna djupare mening. Denna hållning sätter den egna personens behov av tro, kärlek och trösterikt hopp i centrum. Och för personer med detta förhållningssätt passar förstås böcker som inte primärt ställer intellektuella krav utan i huvudsak förmedlar just tro, kärlek och trösterikt hopp.

Det andra förhållningssättet bygger på en högre grad av förvissning om att tillvaron är andlig till sin natur och därför genomsyrad av en högre mening. Det som nu står i centrum är längtan efter att omsätta denna övertygelse till något som är fördelaktigt för den egna personen. Det handlar i realiteten om att eftersträva den ack så lockande personliga framgången – som ju räknas i makt, rikedom och anseende – men att förgylla eller kamouflera dessa strävanden med diverse andliga insikter. För personer med detta förhållningssätt är böcker som utlovar framgång och lycka för dem som tänker positivt och visualiserar skickligt extra attraktiva.

Det tredje förhållningssättet kräver att de med andliga insikter förgyllda och på den egna personen inriktade framgångssträvandena störts i grunden av att själens ljus lyst igenom vid en eller annan typ av kris. Och att en djupt oroande känsla och insikt då förankrats att ett andligt liv betyder att den kära lilla egna personen måste släppa kontrollen. Att ett andligt liv faktiskt innebär att den egna personen stiger tillbaka och låter själens transcendenta överblick och helhetsperspektiv styra livet och livsuttrycket.

Baileyböckernas primära uppgift är att vara ett stöd och en hjälp för alla personer som medvetet eller omedvetet berörts av själens energi. De vänder sig alltså till personer som har intagit eller är på gränsen till att inta det tredje förhållningssättet till andlig och esoterisk kunskap. Och djupgående studier av böckerna skapar inte bara en intellektuellt klar bild av utvecklingen från den första spröda själskontakten till det ögonblick när den fullt själsgenomsyrade personligheten träder fram som en medmänniskorna osjälviskt tjänande vitmagiker, utan de ger också genom psykologiskt skarpsynt undervisning instrument för påskyndande av utvecklingen i fråga.

Baileyböckerna vänder sig alltså till alla som medvetet eller omedvetet berörts av själens energi, och som därför börjat gensvara på det som är själens kallelse i vår brytningstid, nämligen att själskontakten måste fördjupas och förvaltas så att vi människor inte förspiller våra möjligheter att nu lägga en solid grund för en ny och andlig tidsålder.

Tips till läsare:

Vi lever i en era av snabbmat och snuttifierad information. Allt skall gå fort och lätt. Något annat anser vi oss kanske inte ha tid med. Och därför känns det väl för många frestande att längta efter en andlig utveckling som går fort och lätt. Men verklig andlig utveckling har aldrig gått fort och lätt, och kommer inte heller att göra det. Den kräver ett hårt och systematiskt arbete. Och studier är en viktig del av detta arbete. Därför kommer här några studietips:

1. Försök inte vid första läsningen förstå Baileyböckerna som en intellektuell helhet, eller ett system. Det kommer nämligen med all sannolikhet inte att lyckas, och då kanske du drar den förhastade slutsatsen att böckerna är för svåra för dig. Det realistiska förhållningssättet är att läsa ungefär som om böckerna vore poesi. Ibland tycker man sig förstå mycket, ibland mindre och ibland ingenting. Men varje gång man inte tillfullo förstår lämnar det lästa ändå något slags intryck som stimulerar intuitionen. Och en vacker dag sker plötsligt ett språng framåt i förståelse!

2. Om du har gått bet på några av böckerna och därför dragit slutsatsen att dessa böcker inte är något för dig så skall du veta att många har erfarenheten att förnyade försök att läsa kan visa att något har hänt i ditt eget inre sedan första läsförsöket som gör att det plötsligt verkar vara en annan bok.

3. Läs gärna och diskutera tillsammans med andra. Det är alltid så att diskussioner med andra stimulerar den egna förståelsen. Du har säkert vänner och bekanta som skulle tycka att det vore trevligt att vara med i en spontant organiserad studiegrupp.

4. Om du undrar i vilken ordning böckerna bör läsas är det bästa rådet att du skall följa din egen intuition och intresseinriktning. Det finns ingen läsordning som är den självklart bästa. Vill du ändå börja med böcker som är jämförelsevis lätta så är Atomens medvetande den enklaste boken. Invigning ger en rätt bra överblick, och Från intellekt till intuition ger en klar och lättbegriplig bild av meditationens betydelse för den andliga utvecklingen. Skulle du däremot direkt vilja börja med några av de större verken är En avhandling om vit magi en bra början, men även Esoterisk psykologi I och II samt Esoterisk läkekonst. Den överlägsne rådgivaren om i vilken ordning böckerna bör läsas är dock som sagt din egen intuition.

Ladda hem detta dokument som PDF…