Från intellekt till intuition

91-86338-18-8
978-91-86338-18-3

Alice A. Bailey

I vår tid är utbudet av olika meditationsformer stort, men samtidigt kan det vara svårt att bedöma de olika metodernas värde. Denna grundläggande bok om meditationens teori och praktik kan vara till stor hjälp därvidlag.

Särskilt klargörande är den ingående behandlingen av den mystiska meditationens begränsningar. Inom mystiken finns en stark betoning av känslolivet. Mystikern tror sig ofta bäst kunna tillfredsställa sin längtan efter extatiska andliga upplevelser genom att hämma sitt tankeliv så till den grad att sinnet töms fullständigt.

Detta kan vara en riskabel väg, och många mystiker har därför inte bara varit världsfrånvända och opraktiska drömmare utan ibland också insnärjda i allehanda illusioner.

En långt säkrare utvecklingsväg är därför att ha tänkandet som utgångspunkt för meditationen. Och när koncentrationen och klarheten i det meditativa tänkandet når sin höjdpunkt övergår det i kontemplation. Då är själen, sinnet och hjärnan koordinerade, och själen kan överföra sitt ljus och sin kunskap till sitt väntande och positivt mottagliga instrument.

Detta är upplysningen, och den uppgift som återstår är att omsätta denna upplysning i ett inspirerat liv, där hela personligheten – känslorna, intellektet och intuitionen – är engagerade i ett praktiskt och kärleksfullt tjänande av medmänniskorna.

Från intellekt till intuition visar alltså att träget och korrekt utförd meditation är vägen till det själsstyrda tjänande som är den fullfjädrade vitmagikerns kännemärke.

Prislista & Bokbeställning