Nationernas öde

91-86338-16-1
978-91-86338-16-9

Alice A. Bailey

Denna bok visar hur man med utgångspunkt från den uråldriga visdomens insikter om de sju strålarna och deras inkarnationscykler, och den esoteriska astrologins principer för strålenergiernas förmedling via olika planeter, kan tolka mänsklighetens hela historiska utveckling.

Författaren antyder emellertid bara de stora utvecklingsdragen och uppmärksammar i stället framför allt det pågående skiftet mellan Fiskarnas och Vattumannens tidsålder. Detta tidsåldersskifte innebär en övergång från den sjätte till den sjunde strålen. Och denna övergång kommer tydligast till uttryck genom den i nuet pågående intensiva kampen mellan nationellt, kulturellt och religiöst motiverad separatism och de allt starkare tendenserna till samverkan för global enhet i mångfald.

Analysen av tidsåldersskiftet fördjupas sedan med hjälp av tanken att varje nation har en ”gensvarsmekanism” som motsvarar människans psykologiska konstitution: monad, själ och personlighet. Detta perspektiv gör det nämligen möjligt för författaren att inte bara visa hur olika nationers agerande i den internationella politiken styrs av deras personlighetsenergier utan också att lyfta fram hur de genom att ta fasta på sina själskvaliteter skulle kunna bidra kraftfullt till den nya tidsålderns inträde.

Denna analys utmynnar så i en uppmaning till alla lärjungar att genom ett klokt agerande bidra till att väcka sin nations själsenergi. Detta är nämligen nyckeln till en så smidig övergång till den nya tidsåldern som möjligt.

Prislista & Bokbeställning