Nyhetsbrev 1:2021

(Publicerat 2021-03-26) – PDF

Utöver förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för räkenskapsåret 20200101-20201231 innehåller detta nyhetsbrev ett avsnitt under rubriken Utdrag från Esoterisk läkekonst om vaccination och avsnittet Ett samtal mellan Mary Bailey och Lex Hixon.

I. Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen ändamål är att verka för att publikation, distribution och försäljning, av stiftelsens styrelse godkända svenska översättningar, av böcker som skrivits av Tibetanen och Alice A. Bailey och/eller har publicerats eller kommer att publiceras av Lucis Publishing Company.

Främjande av ändamålet
Stiftelsens fyrtionde verksamhetsår är nu till ända. Verksamhetsåret har präglats av den i samband med färdigställandet av bokslutet för 2019 gjorda inventering som ledde till upptäckten att en ny upplaga av Kristi återkomst behöver tryckas i relativ närtid. Därför har en lättare bearbetning av den tidigare översättningen inletts. Den har dock ännu inte slutförts eftersom det av tidigare redovisade anledningar fortfarande finns svårigheter att frigöra tid för översättningsarbete. Men en tryckning av en ny upplaga av Kristi återkomst under 2021 eller 2022 kommer att ske.

Stiftelsens ekonomiska situationen är oförändrad. Det ofördelaktiga hyresavtalet för lagerlokalerna gäller fortsatt och därför tvingas stiftelsen för tredje året i rad redovisa förlust trots att försäljningen varit jämförelsevis god under året. Antalet sålda böcker är faktiskt marginellt fler än under 2019, och det betyder att de är de hittills största under perioden 2013-2020. Årets intäkter är dock några hundralappar lägre än intäkterna under 2019.

Insatser för att sänka stiftelsens fasta kostnader har gjorts mot slutet av verksamhetsåret. Dessa insatser märks inte i årets bokslut, men kommer att förbättra resultatet under kommande år. En sådan insats är att eftersom antalet brev är i ständigt avtagande så har postboxen sagts upp. En annan rör det faktum att en möjlighet öppnat sig att tillämpa en billigare lösning när det gäller sändandet av böcker till StjärnDistribution som ju sköter leveranserna till bokhandeln, dvs. både till den vanliga fysiska bokhandeln och till internetboklådorna.

Under året har styrelsen kompletterats med ytterligare en ledamot. Fredrik Lidman invaldes vid styrelsemötet 11 augusti. Vid detta möte fattades också beslut om att den med ålderns rätt avgångne förtroendevalde revisorn Gunnar Birkne – som skött sitt värv föredömligt sedan stiftelsen bildades – skulle ersättas med Patrik Sandström.

När det gäller stiftelsens digitala närvaro så har både antalet ”gillare” av Facebooksidan och antalet nyhetsbrevsprenumeranter ökat. Statistiken för antalet unika IP-adresser som under året besökt stiftelsens hemsida är 805.

Slutligen vill styrelsen uttrycka sin djupt kända tacksamhet för den givmildhet som besjälat och fortsatt besjälar våra donatorer oavsett om gåvorna gällt bokutgivningen eller det långsiktigt ambitiösa esoteriska skolprojekt som så sakteliga börjat ta konkret form.

II. Utdrag från Esoterisk läkekonst om vaccination

I dessa coronatider har frågan om vaccinationer väckt starka reaktioner för och emot. I det sammanhanget kan det kanske vara intressant att ta del av Tibetanens synpunkter i frågan. På sidorna 248 och 249 i den svenska upplagan av Esoterisk läkekonst uttrycker han sig så här:

Om vaccination
”Vad har vaccination för ställning eller värde ur en ockult eller esoterisk synvinkel?” Denna fråga finns ofta i tankarna hos helare när de ställer den ytterligare fråga som är den egentliga grunden för deras intresse: ”Påverkar den de subtilare kropparna, och i så fall hur?”

Det finns ingen ockult måttstock för eller värdering av vaccination, lika lite som det finns någon ockult måttstock för eller värdering av att ge en vanlig injektion. Hela frågan om serum och vaccination har blivit kolossalt överbetonad av de så kallade ockulta studenterna. Människans kropp får vid denna tid ta emot en sådan oerhörd mängd utifrån kommande ämnen att hela frågan har en mera vittfamnande betydelse, men den är likväl mindre viktig än vad människor tror. Detta är den paradox jag lägger fram för er. Felaktig mat av alla slag, århundraden av tobaksrökning, inandning av förorenad luft, tagande av mediciner, piller och tabletter av alla möjliga slag, utplundring av växt- och mineralriket i sökandet efter deras beståndsdelar och injicerandet av mineralämnen, droger och serum tills man ibland börjar undra över den mänskliga kroppens anmärkningsvärda assimilerande förmåga.

Vad det fysiska välbefinnandet beträffar skall jag dock i rättvisans namn påminna er om att de metoder och tekniker som har använts i Västerlandet har resulterat i skapandet av en sundare ras än i Österlandet, i en klar ökning av livslängden och i utplånandet av många förfärliga fysiska plågoris, som tidigare krävde sin tribut bland människorna. Detta medger jag som österlänning. Jag har redogjort för omständigheterna på detta sätt för att kunna vidga ert perspektiv från det specifika till helheten.

I samband med sjukdom och vaccination skulle jag vilja påminna er om att det finns tre grupper av sjukdomar som inte är speciella för människan utan som är inneboende i själva planeten. Dessa sjukdomar återfinns i vitt skilda former i alla naturriken. De tre sjukdomsgrupperna är:

1. Den stora gruppen cancersjukdomar.
2. Syfilisgruppen.
3. Tuberkulos.

Merparten av de invändningar som görs av läkare med en ockult läggning är omedvetet baserade på en känsla av att det borde finnas mer förfinade metoder att betvinga sjukdomarna hos människan än att ta ämnen från djur och injicera dem i människokroppen. Det är helt och hållet riktigt, och en dag kommer detta att bevisas. En annan reaktion från deras sida är en ömtålig vämjelse, som också till stor del är omedveten. En viktigare invändning borde ha sin grund i det lidande som åsamkas de djur som består med vaccin och andra substanser.

Inverkan på de inre kropparna är praktiskt taget obefintlig och långt mindre än den som sjukdomarna själva har. Häri ligger en mycket intressant fråga för framtiden. I vilken mån når och påverkar sjuka tillstånd i den mänskliga kroppen de inre kropparna sett ur strukturell synvinkel? Detta är en fråga som jag inte ämnar besvara. Den moderna läkekonsten hanterar uppgiften att bekämpa de nutida sjukdomarna i första hand på tre sätt: genom kunskaper om hygien, genom förebyggande medicin och genom vaccination. Dessa är de lägre motsvarigheterna till de metoder som kommer från astralplanet, från de eteriska nivåerna och från själva jorden.

Vetenskaplig hygien, användandet av vatten och den ökade kunskapen om hydroterapi är utkristalliseringar på jorden av vissa inre aktiviteter på astralplanet av en mycket bestämd natur. Sett från aspirantens synvinkel kallas dessa metoder för rening.

Den vetenskapliga medicinens insatser för att förebygga (både sjukdom och död) är utkristalliseringar på jorden av vissa förfaranden på eterplanet, genom vilka krafter används på ett riktigt sätt, och vissa destruktiva inflytelser kontrolleras och förhindras att verka.

Vetenskapen om vaccination är rent fysisk till sitt ursprung och berör endast den djuriska kroppen. Denna senare vetenskap kommer snart att ersättas av en högre teknik, men den tiden är ännu inte inne.

III. Ett samtal mellan Mary Bailey och Lex Hixon

Råkade snubbla på en ett samtal från 70-talet mellan Mary Bailey och Lee Hixon. Mary Bailey var i många år ordförande för Lucis Trust, och besökte faktiskt Stockholm 1982 i samband med att Stiftelsen Tibetanens Bokfond publicerade Glamour: ett världsproblem på svenska. Om någon undrar över om Mary Bailey är en släkting till Alice Bailey så är svaret nej. Foster Bailey blev änkeman när Alice dog 1949 och då gifte han senare om sig med Mary Turner.

Ytterligare en intervju med Mary Bailey gjord av Lex Hixon finns här. Och för den som är intresserad finns också hennes bok A Learning Experience fortfarande till försäljning.