Nyhetsbrev 1:2022

(Publicerat 2022-06-12) – PDF

Utöver förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för räkenskapsåret 20210101-20211231 innehåller detta nyhetsbrev ett avsnitt under rubriken Tibetanens syn på Ryssland öde och ett kort omnämnande av att Isobel Blackthorns doktorsavhandling om Baileys esoteriska filosofi publicerats som bok.

I. Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Stiftelsens ändamål är att verka för att publikation, distribution och försäljning, av stiftelsens styrelse godkända svenska översättningar, av böcker som skrivits av Tibetanen och Alice A. Bailey och/eller har publicerats eller kommer att publiceras av Lucis Publishing Company.

Främjande av ändamålet
Stiftelsens fyrtioförsta verksamhetsår är nu till ända. Förberedelsearbetet inför tryckningen av en ny upplaga av Kristi återkomst har påbörjats. En lättare bearbetning är i praktiken slutförd. Dock återstår layoutarbete och korrekturläsning, men detta kommer inte att hindra en utgivning av en ny upplaga under 2022. När det gäller det fortsatta översättningsarbetet ligger tidigare planering fast. Det betyder att Lärjungaskap i den nya tidsåldern – II står i tur att ges ut även om förhållandena fortsatt är sådana att det är svårt för en i arbetsprocessen central medlem av översättargruppen att frigöra tid för översättning. Så styrelsen kommer inte att göra några förutsägelser om när publiceringen kommer att ske. Men intensivt arbete kommer förstås att inledas så fort det blir möjligt.

Stiftelsens ekonomi har försvagats något under året. Donationerna sjönk lite och försäljningen minskade till en nivå som har varit den normala under större delen av 10-talet. Detta fick till konsekvens att gjorda sänkningar av de fasta kostnaderna inte räckte för att undvika förlust. Huvudorsaken till detta är att det ofördelaktiga hyresavtalet för lagerlokalerna fortfarande gäller. Men där kan en ljusning skönjas genom att ny styrelse för bostadsrättsföreningen som hyr ut lagerlokalerna kommer att väljas under början av 2022. När denna nya styrelse tillträtt förväntas den ta itu med den för det aktuella bostadsområdet omotiverat höga hyresnivån för lokaler, garage och parkeringsplatser som den förra styrelsen lyckades genomdriva. Skulle en återgång till tidigare policy ske skulle en hyressänkning på upp emot 10000 kronor på årsbasis vara möjlig. Men det är naturligtvis svårt att exakt förutse hur den tillträdande styrelsen kommer att hantera frågan. Det finns dock anledning att hysa hopp.

När det gäller stiftelsens digitala närvaro så har både antalet gillare och följare av Facebooksidan ökat trots att aktiviteten på sidan är relativt låg. I skrivande stund är antalet gillare 153 och antalet följare 166. Statistiken för stiftelsens hemsida visar att under 2021 så besöktes sidan av 813 unika IP-adresser och 3146 sidvisningar gjordes.

Slutligen vill styrelsen uttrycka sin djupt kända tacksamhet för den givmildhet som besjälat och fortsatt besjälar våra donatorer oavsett om gåvorna gällt bokutgivningen eller det långsiktigt ambitiösa esoteriska skolprojekt som så sakteliga börjat ta konkret form.

II. Tibetanens syn på Rysslands öde
I ljuset av Rysslands agerande i förhållande till Ukraina kan en påminnelse om Alice A Baileys bok Nationernas öde vara på sin plats. Den säger naturligtvis inget i klartext om det nu aktuella skeendet, men den ger en rik grund för en djupkontemplation över Rysslands roll i de globala skeendena och dessutom en strålbaserade förståelse av skiftet mellan Fiskarnas och Vattumannens tidsålder.

Här ett längre utdrag ur boken (sid. 62-63):

“Ryssland är speciellt intressant vid denna tid ur mänsklighetens synvinkel, ty detta land står under inflytande från båda strålarna. Dess själsstråle är den sjunde, och sjätte strålen är dess personlighetsstråle. Detta är förklaringen till den fruktansvärda konflikt som rasar mellan den fanatiska sjätte-stråle-grymheten hos landets sjätte-stråle-regim och den andliga harmlöshet som är den grundläggande principen i landets ideologi. Detta förklarar också materialismen inom flera viktiga sektorer av befolkningen och den grundläggande broderlighet som inpräglas av den ryska andens idealism och mystiska längtan, och som uttrycks genom folket som helhet. Härav följer också det riktiga i landets andliga motto, som dess folk ännu inte har förverkligat men som ändå, för oss som kan se på livets inre sida, håller på att förverkligas på ett märkbart sätt. Detta motto är: ”Jag länkar samman två vägar.” Ryssarnas uppgift, som kommer att bli tydlig när de kommer till en sannare förståelse, är sammanlänkandet av Österlandet och Västerlandet, och också av begärets och den andliga strävans världar, av den fanatism som leder till grymhet och den förståelse som leder till kärlek, av en utvecklad materialism och en fulländad helighet, av själviskheten hos en materialistisk regim och osjälviskheten hos ett mystiskt och andligt sinnat folk, och allt detta på ett mycket utpräglat och speciellt sätt. Bakom detta mystiska och storslagna lands stängda gränser pågår en väldig och andlig konflikt, och folkets enastående mystiska anda och verkligt religiösa inriktning är den eviga garantin för att en sann och levande religion och kultur till slut kommer att framträda. Från Ryssland – en symbol för världens Arjuna i en mycket speciell bemärkelse – kommer den nya och magiska religion, som jag så ofta har nämnt för er, att komma. Den kommer att vara en produkt av det stora och nära förestående närmande som kommer att äga rum mellan mänskligheten och Hierarkin. Från dessa två andliga kraftcentra, i vilka det ljus som alltid strålar i och från Österlandet kommer att lysa upp Västerlandet, kommer hela världen att genomströmmas av den strålglans som utgår från Rättfärdighetens Sol. Jag syftar här inte (i samband med Ryssland) på någon politisk ideologi som påtvingas, utan på framväxten av en stor och andlig religion, vilken kommer att rättfärdiga korsfästelsen av en stor nation, och vilken kommer att visa sig och vara fokuserad i ett stort och andligt ljus, som kommer att hållas upp av en livfull rysk företrädare för äkta religion – den man som många ryssar har väntat på och som kommer att uppfylla en mycket gammal profetia.”

III. Isobel Blackthorns doktorsavhandling publicerad som bok
I ett tidigare nyhetsbrev nämndes Isobel Blackthorns doktorsavhandling om Alice Baileys esoteriska filosofi. Den har nu publicerats som bok efter att ha redigerats och omarbetats. Nu är titeln Experiencing the Texts of Alice A. Bailey. Och den finns tillgänglig här.