Nyhetsbrev 1:2024

(Publicerat 2024-04-18) – PDF

Utöver förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för räkenskapsåret 20230101-20231231 innehåller detta nyhetsbrev en påminnelse om en nytryckt upplaga av Kristi återkomst och ett omnämnande av Eric Huysmans bok Ageless wisdom.

I. Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Stiftelsens ändamål är att verka för att publikation, distribution och försäljning, av stiftelsens styrelse godkända svenska översättningar, av böcker som skrivits av Tibetanen och Alice A. Bailey och/eller har publicerats eller kommer att publiceras av Lucis Publishing Company.

Främjande av ändamålet
Stiftelsens fyrtiotredje verksamhetsår är nu till ända. Årets goda nyhet är att andra upplagan av Kristi återkomst har tryckts. Problemet genom åren har varit att det i förhållande till efterfrågan har behövt tryckas relativt stora upplagor för att styckepriset skall bli tillräckligt lågt för ett acceptabelt bokhandelspris. Denna omständighet är huvudförklaringen till det stora boklager som stiftelsen äger. Men i samband med tryckningen av Kristi återkomst blev det klart att viktiga innovationer har skett på tryckteknikens område under senare år, vilket gjorde det möjligt att trycka en mycket liten upplaga (under hundra böcker) till en kostnad som ger ett acceptabelt bokhandelspris.

Problemen förknippade med de höga hyreskostnaderna för stiftelsens lagerlokaler kvarstår. Beslut har dock fattats om möjliga åtgärder. I all enkelhet syftar de till att minska boklagret så att det ryms i en av de två lagerlokaler som nu hyrs. Slutligt beslut om exakt hur detta skall ske har av olika anledningar ännu inte fattats.

Vad gäller årets försäljning är den ett nytt ”bottenrekord” både i antal böcker och vad gäller försäljningssumman. Trenden har varit nedåtgående i många år även om försäljningen steg något under pandemiåren. Det mest troliga är att försäljningen kommer att fortsätta att vara på en låg och möjligen också sjunkande nivå. Osvuret är dock som alltid bäst när det gäller försök att sia.

När det gäller det fortsatta översättningsarbetet går det fortfarande på sparlåga, men planen att resterande fyra oöversatta titlar skall publiceras på svenska ligger fast.

Beträffande stiftelsens digitala närvaro så har antalet följare av Facebooksidan https://www.facebook.com/tibetanensbokfond/ ökat under året från 185 till 193. Statistiken för stiftelsens hemsida www.tibetanensbokfond.se visar att under 2023 så besöktes sidan av 1181 unika IP-adresser och 4349 sidvisningar gjordes.

Slutligen vill styrelsen uttrycka sin djupt kända tacksamhet för den givmildhet som besjälat och fortsatt besjälar våra donatorer.

II. Kristi återkomst

Efter många om och en del men har nu en ny upplaga av Kristi återkomst kunnat tryckas. Detta innebär att möjligheten att uppdatera boksamlingen med den nya upplagan nu öppnar sig. Den kostar 170:- som kan sättas in på Stiftelsen Tibetanens Bokfonds plusgiro 43 58 04-0 så sänds boken direkt till angiven person och adress.

Baksidestexten lyder:

Kärnpunkten i denna bok är påståendet att Kristus har beslutat återkomma och att han nu bara avvaktar det rätta tillfället! Men det är inte den konventionella förkunnelsens Kristus som skall komma.

Författaren beskriver nämligen Kristus inte bara som den kristna världens frälsare utan som hela världens högste andlige lärare. Som sådan har han full respekt för människors lojalitet mot andra religionsstiftare som t.ex. Buddha och Muhammed. Han vet att det inte är kyrkor och teologiska system som är det väsentliga i mänsklighetens andliga liv utan den osjälviska kärleken.

Beträffande återkomsten sägs beslutet om den ha fattats 1945. Villkoret för att detta beslut skall kunna verkställas är dock att mänskligheten lever upp till den andliga undervisning som den redan fått genom att skapa en värld där fred, frihet och ekonomisk rättvisa råder i långt högre utsträckning än nu. Det är först när mänskligheten visat denna grad av andlig mognad som Kristus kan komma åter och föra den fortgående uppenbarelsen om det gudomliga vidare.

Bokens budskap till den enskilde individen är därför att arbeta osjälviskt för målet att de högsta andliga värden skall styra all mänsklig verksamhet, och att detta arbete faktiskt är ett samarbete med Kristus för att han skall kunna komma åter med ny och ännu mera djupgående undervisning om det gudomligas – och därmed vår egen – natur än då han var här förra gången.

III. Eric Huysmans bok Ageless wisdom

En vad det verkar välskriven och intressant bok av Eric Huysmans har utgivits. Den har titeln Ageless wisdom och har dessutom den tämligen omfattande undertiteln The wisdoms of Master Djwhal Khul, the current world situation and 2025 – the year of the decision.

Den finns i skrivande stund inte tillgänglig i den svenska bokhandeln utan bara på Amazon. För den intresserade finns Eric Huysmans holländska hemsida här.

Baksidestexten lyder:

“The books that I have written are sent out with no claim for their acceptance. It is for you to ascertain their truth by right practice and by the exercise of the intuition… I am a brother of yours, who has travelled a little longer upon the Path than has the average student.” Djwhal Khul, the Tibetan, 1934.

The Ageless Wisdom, conveyed by Master Djwhal Khul between 1875 and 1949 through Helena Blavatsky and Alice Bailey, provides an esoteric framework from which current world events can be contemplated. This wisdom is timeless because it transcends all eras, even predating humanity. What better tool can we use in our unique temporal juncture than wisdom that transcends time and humanity?

This book summarizes the teachings of Djwhal Khul and connects them to the present. It is written for both the spiritual seeker who earnestly wishes to deepen his knowledge and the advanced esoteric student or disciple who likes to read a summary of the teachings and who is interested in the links with the current world situation. Part I describes answers to the big life questions, our long evolutionary journey as consciousness sparks or monads, our goal as humanity, the natural kingdoms, our much longer history, the paths of discipleship and initiation, the constitution and tasks of the Spiritual Hierarchy, and Shamballa and Sanat Kumara. Part II links the Ageless Wisdom to current world events, highlighting the initiatory function of the so-called Coronation, the world problem Glamour, the New Group of World Servers, what is asked of the disciples, the sciences of education in the new age, esoteric psychology (including the seven rays) and esoteric astrology, and last but not least the importance of the year 2025.

The reader is called to action, urging contribution to dispelling the world problem of glamour or illusion in this period leading up to the pivotal year 2025 and beyond. In that year, the Spiritual Hierarchy will make a decision that can bring about a significant turning point. This decision depends on us. What is asked of us, and what tools and esoteric sciences are at our disposal? Is there sufficient awareness of right human relations in 2025? Does a significant portion of humanity acknowledge the existence of the soul, the Masters, and the Plan? Has Christ consciousness sufficiently descended into the hearts of the people? And are the disciples doing their necessary group work, like group meditation with the full moon, and meditation in triangles and twelves, to pave the way for the Masters, thereby bringing forth a completely different leadership on Earth?

Eric Huysmans is a Dutch economic geographer, business strategist, and esotericist. After a career as a consultant and banker, he has focused on consciousness development in his practice Sensability since 1999. He utilizes connected breathing and his knowledge of the Ageless Wisdom. In 2019, he founded the College of Ageless Wisdom in the Netherlands, from which he conducts lectures, workshops, and courses, and guides group meditations. This is his fourth book; numerous articles can be found on www.sensability.nl.”