NYHETSBREV 2:2008

Publicerat 2008-08-25

Detta nyhetsbrev är en digital variant av det utskick som för närvarande är under distribution med vanlig post. Detta utskick innehåller dels en 32-sidig broschyr med titeln Om vägen till den ockulta skolgruppen och dels ett följebrev som utöver en kort reflektion kring broschyren rymmer baksidestext och beställningsinformation för Döden: det stora äventyret (inklusive en prislista över förlagets samtliga böcker) och därutöver lite information om framtida planer inom översättningsprojektet. Det enda som innehållsmässigt skiljer den digitala varianten från det tryckta utskicket är att prislistan inte ingår. Denna information är ju lätt att hitta på www.tibetanensbokfond.se. Dessutom ingår inte texten i den tryckta broschyren Om vägen till den ockulta skolgruppen direkt i nyhetsbrevet utan utgör en bilaga som bifogas som pdf-fil.

Följebrevet hade följande lydelse:

Döden: det stora äventyret
Något håller på att hända när det gäller synen på döden. På ytan förefaller en vetenskapligt motiverad materialism få ett allt större inflytande, och ur detta filosofiska perspektiv antas döden innebära att medvetandet utslocknar och därmed också upplevelsen av en personlig identitet.

Det som sker under ytan är emellertid att detta synsätt sakta men säkert håller på att undermineras i den allmänna opinionen. Det är en sak att det alltid funnits en religiöst motiverad tro på det eviga livet, ett visst intresse för mediala kontakter med den andra sidan och att forskning om nära-döden-upplevelser antyder en möjlig överlevnad för medvetandet. Men det verkligt nya är att bl.a. den moderna medicintekniska utvecklingen har stimulerat en reflektion på bred front om behovet av en god och lyhörd vård i livets slutskede och om människans rätt till en värdig död. Denna reflektion har sedan försiktigt grenat ut sig mot frågan om vad döden verkligen är och innebär.

Denna ökade reflektion kring döden gör att allt fler människor kommer dödens realitet tillräckligt nära för att porten till den intuitiva sanningen om dödens natur skall börja öppna sig i deras eget medvetande. Och som ett stöd för denna process har Döden: det stora äventyret publicerats. Denna bok består av en sammanställning av citat om döden och dess innebörd och om döendets olika subtila processer från Alice A. Baileys samlade verk, och den ger en utomordentligt klargörande bild av dödens roll i den mänskliga andens eviga utvecklingsgång.

Boken är på 144 sidor och kan beställas genom insättning av 130:- på plusgiro 43 58 04 – 0 (Stiftelsen Tibetanens Bokfond).

Om översättningsprojektet
Som vanligt känns det utomordentligt tillfredsställande att kunna erbjuda en nyöversatt Baileybok på den svenska bokmarknaden. Denna gång handlar det dock inte om en av de 24 grundböckerna, utan det är en s.k. kompilation som har översatts. Döden: det stora äventyret är alltså en sammanställning av citat rörande Tibetanens syn på döden. Lucis Trust har hittills utgivit 8 olika kompilationer och Stiftelsens styrelse har tidigare beslutat att inte ge ut några av dessa förrän samtliga 24 grundböcker är utgivna. Orsaken till att ett undantag nu har gjorts från detta beslut är en känsla att det skulle kunna vara alldeles rätt tid att ge ut en bok som på ett kvalificerat sätt behandlar döden. Att den rent av skulle ha möjlighet att nå ut till en större grupp än den som vanligtvis är intresserad av Baileys böcker.

När det gäller översättningen av de fem återstående grundböckerna pågår som vanligt arbetet på s.k. ”lediga stunder”. Nästa bok som kommer att publiceras är Lärjungaskap i den nya tidsåldern – I. När arbetet med denna mycket stora bok (drygt 850 sidor inklusive index) kan vara avslutat är svårt att förutse. Utgivningen blir dock knappast aktuell före 2012.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka hjärtligt för alla bidrag som möjliggjort vår senaste utgivning, och vi hoppas förstås på fortsatt stöd för vår verksamhet. Varje gåva stor som liten tas emot med tacksamhet.

Trångsund i augusti 2008

Styrelsen för Stiftelsen Tibetanens Bokfond

Om den ockulta skolan
För tre år sedan fick Stiftelsen Tibetanens Bokfond förtroendet att distribuera broschyren Den svenska ockulta skolan*. Reaktionerna på denna lilla skrift blev mycket blandade. För vissa väcktes själens klara bekräftande insikt, medan andra stimulerades till en eller annan själsgrundad men ändå av tveksamhet färgad fundering. Ytterligare andra ägnade sig mest åt allehanda teoretiska spekulationer stundom spetsade av påtaglig nyfikenhet. Några fall av besk kritik kom också till Stiftelsens kännedom.

Den sammanfattande känslan inför reaktionerna på kungörandet av att den svenska ockulta skolan är under uppbyggnad tycks emellertid vara ”att detta är för bra för att vara sant”. Och när denna känsla får dominera ter det sig inte längre nödvändigt att tänka över hur det egna bidraget till uppbyggandet av skolan skulle kunna se ut. Så kvävs den själsgrundade insikten om den egna tillhörigheten till skolgruppen och därmed tystas också själens försynta men samtidigt insisterande maning till samar¬bete. Så kan all kraft läggas på olika projekt styrda av personlighetens ambitioner.

Mot denna bakgrund har Stiftelsen Tibetanens Bokfond fått ansvaret för att sprida ytterligare en skrift om det svenska ockulta skolprojektet. Broschyren har titeln Om vägen till den ockulta skolgruppen* och det är skolgruppens förhoppning att den skall kunna ge den fördjupade förståelse som krävs för att så många som möjligt av dem som ännu så länge är omedvetna om sin tillhörighet till skolgruppen skall vakna upp till sitt själsansvar.

* Eftersom smärre restupplagor finns kan du beställa båda broschyrerna från Stiftelsen Tibetanens Bokfond. De finns förstås också tillgängliga på www.tibetanensbokfond.se

Ladda ner detta nyhetsbrev som PDF