NYHETSBREV 2:2007

Publicerat 2007-03-16

Så har då den i förra nyhetsbrevet aviserade boken kommit från tryckeriet. Detta nyhetsbrev är därför en digital variant av det utskick som för närvarande är under distribution med vanlig post. Detta utskick innehåller dels ett informationsblad med baksidestext och beställningsinformation för Strålarna och invigningarna och därutöver lite information om framtiden för översättningsprojektet samt en prislista rörande samtliga översättningar till svenska av Alice A. Baileys böcker och dels en fyrasidig betraktelse med titeln Om det ockulta skolprojektet. Det enda som innehållsmässigt skiljer den digitala varianten från det tryckta utskicket är att prislistan inte ingår. Denna information är ju lätt att hitta på www.tibetanensbokfond.se. Dessutom ingår inte texten Om det ockulta skolprojektet direkt i nyhetsbrevet utan utgör en bilaga som bifogas som pdf-fil.

Strålarna och invigningarna

Den första delen av denna bok ger ett nytt och omvälvande perspektiv på invigningens väg. Begreppet invigning associeras oftast med storslagna ceremonier som bekräftar att den enskilda människans andliga strävan nått en nivå som fått Mästarens uppmärksamhet och godkännande. Men denna föreställning är en illusion. Invigning är och har alltid varit ett gruppfenomen. Orsaken till detta är att det är själen som invigs, och själen är gruppmedveten.

Detta betyder att när den personlighetscentrerade människan börjar bli medveten om sin själ så börjar hon också att bli medveten om sin grupp. Den grupp tillsammans med vilken hon kommer att kunna ta invigning under förutsättning att gruppen lär sig fungera allt bättre i enlighet med de fjorton regler för gruppinvigning som behandlas i boken. Och detta kräver samarbete på det fysiska planet för förverkligande av ett ashramförankrat projekt till stöd för den gudomliga planen.

Utöver systematiska instruktioner för byggandet av antahkaranan och en del inblickar i den högre utvecklingens sju vägar innehåller den andra delen av boken en fascinerande genomgång av samtliga nio invigningar som är möjliga att ta på det kosmiskt fysiska planet. Invigningarnas karaktär tydliggörs inte bara ur ett psykologiskt perspektiv utan genom analyser av de strålar som de är knutna till kan politiska och samhälleliga förhållanden också belysas på ett framsynt och inspirerande sätt.

Boken är på 688 sidor och kan beställas genom insättning av 350:- på plusgiro 43 58 04-0 (Stiftelsen Tibetanens Bokfond).

Om översättningsprojektet

Som vanligt känns det utomordentligt tillfredsställande att kunna erbjuda en nyöversatt Baileybok på den svenska bokmarknaden. Strålarna och invigningarna är den nittonde av Alice A. Baileys sammanlagt tjugofyra böcker som nu har publicerats. Detta betyder att i det närmaste tre fjärdedelar (72,2 %) av den totala textmassan nu har publicerats. Och med nuvarande utgivningshastighet borde hela projektet vara i hamn inom kanske 15 år.

När det gäller framtiden för Baileyarbetet ser den ljus ut inte minst i beaktande av det pågående arbetet med den svenska ockulta skolan, och i denna försändelse har också bifogats några reflektioner kring detta projekt. Och styrelsen hoppas förstås att de skall väcka djupgående eftertanke.

Till sist vill styrelsen tacka hjärtligt dels för bidragen till översättningsprojektet och dels för bidragen till skolprojektet som har slussats vidare för användning i pågående byggprojekt. Vi hoppas förstås på fortsatt stöd för alla aspekter av vår verksamhet. Varje gåva stor som liten tas emot med tacksamhet.

Trångsund i mars 2007

Styrelsen för Stiftelsen Tibetanens Bokfond

Bilaga till nyhetsbrev 2:2007 – Om det ockulta skolprojektet [PDF]

Ladda ner detta nyhetsbrev som PDF