NYHETSBREV 1:2015

(Publicerat 2015-05-16) – PDF

Första avsnittet av detta nyhetsbrev utgörs av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för räkenskapsåret 20140101-20141231. Det andra avsnittet innehåller lite information om Gordon Davidsons nya bok The Transfiguration of Our World.

I. Förvaltningsberättelse

Stiftelsen Tibetanens Bokfonds trettiofjärde verksamhetsår är nu till ända. Under året har inget hänt på tryckfronten. Ingen ny översättning blev alltså klar för utgivning och det har inte heller varit nödvändigt med någon omtryckning.

Ur arbetssynpunkt har verksamhetsåret i likhet med förra verksamhetsåret varit dåligt. I förra årsredovisningen uttrycktes tydliga förhoppningar om att en förändring skulle komma till stånd under 2014. Men detta visade sig alltså vara en tom förhoppning. Det är tyvärr notoriskt svårt att förutse hur möjligheterna för enskilda personer att utföra arbete på s.k. lediga stunder skall utvecklas. Förhoppningarna om att 2015 skall bli ett bättre år ur översättningssynpunkt har av förklarliga skäl ännu inte grusats, så låt oss se tiden an.

Klart är också att tidigare gjord utgivningsplanering ligger fast. Nästa utgivningsprojekt är alltså Lärjungaskap i den nya tidsåldern – II. När utgivningen kommer att ske är mycket svårt att förutse. Men förhoppningsvis inom de närmaste fyra-fem åren. Men skulle det visa sig vara möjligt att ge ut boken tidigare så kommer det förstås att ske. Därefter kommer The Externalisation of the Hierarchy att utges. Utgivningsordningen för de tre kvarvarande böckerna The Soul and its Mechanism, The Light of the Soul och The Labours of Hercules fattas i sinom tid.

När det gäller försäljningen har dessvärre nytt bottenrekord slagits. Det finns förmodligen ingen anledning att se detta som uttryck för något annat än en i rastlösa digitala tider stigande olust inför läsning av krävande litteratur. Det går ju alltid att fundera över möjliga marknadsföringsinsatser. Men samtidigt är Baileyböckerna inte särskilt lämpade för dylikt. De gör sig definitivt bäst om de kommer i den presumtive läsarens väg som ett tecken på att denne blivit mogen att närma sig materialet.

Den låga försäljningen har också inneburit att årets omkostnader överstigit försäljningsintäkterna. Tack vare fortsatt generösa donationer har dock detta inte inneburit några problem. Och som helhet är Stiftelsens ekonomiska ställning tillräckligt god.

Stiftelsens styrelse känner fortsatt stor tacksamhet för våra donatorers generositet och är trots vissa svårigheter med frigörandet av arbetstid under de två senaste åren besjälad av uppgiften att slutföra hela översättningsprojektet inom rimlig tid. Under året har också gåvor inkommit till det mycket långsiktigt tänkta skolprojektet. Och skolgruppen har med stor tacksamhet kunnat oavkortat använda pengarna i pågående stora byggprojekt

II. Ny bok av Gordon Davidson – The Transfiguration of Our World

Gordon Davidson förra bok – Joyful Evolution – blev föremål för en längre artikel i nyhetsbrev 2:2011. När han nu har skrivit en ny bok blir den dock bara föremål för ett omnämnande. Han framträder denna gång under namnet Gordon Asher Davidson och boken har titeln The Transfiguration of Our World med den förklarande undertiteln How a Light Alliance Is Transforming Darkness and Creating a New Earth.

Utförlig information om boken finns här

Det finns också flera radiointervjuer kring boken, t.ex. här och här.