NYHETSBREV 1:2011

(Publicerat 2011-06-13) – PDF

Som en del av er kanske redan noterat har det sedvanliga nyhetsbrevet med förvaltningsberättelsen för föregående verksamhetsår fördröjts. Orsaken är inte att revisionen för räkenskapsåret 20100101-20101231 fördröjts – årsredovisningen har skickats ut för några månader sedan till Stiftelsens donatorer – utan att beslut fattas om att inte skicka ut årets första nyhetsbrev förrän den nya hemsidan lagts ut. Av olika anledningar drog detta arbete ut på tiden så därför kommer inte nyhetsbrevet förrän nu.

Motivet för anskaffande av en ny hemsida handlade uteslutande om att förenkla uppdateringen. Det har skett ett byte till en s.k. WordPress plattform. Och hemsidor på denna plattform är lätta att uppdatera utan specialkunskaper. Den nya sidan kan nu beskådas på den gamla vanliga platsen, dvs. www.tibetanensbokfond.se.

Förutom kungörandet av den nya hemsidan innehåller detta nyhetsbrev förvaltningsberättelsen i den senaste årsredovisningen samt några länkar till sidor om den numera tämligen välkände brasilianske helaren João de Deus (John of God).

I. Förvaltningsberättelse
Stiftelsen Tibetanens Bokfonds trettionde verksamhetsår är nu till ända. Ingen ny översättning har getts ut under året och det har inte heller varit nödvändigt med någon omtryckning. Översättningsarbetet har dock fortskridit i ungefär samma takt som förra året. Detta är i långsammaste laget, men under de närmaste åren borde det vara möjligt med en ökad arbetstakt. Även om det alltid är svårt att sia om dylikt.

Utgivningsplaneringen ligger fast. Nästa utgivning blir alltså Disciple­ship in the New Age – I. Sannolikheten för en publicering redan under 2012 har sjunkit betydligt. En publicering sent under detta år är dock inte utesluten men kräver väsentligt förbättrade möjligheter att lägga ner tid på översättningsarbete för ett par av medlemmarna i översättargruppen. Så det mest sannolika är kanske ändå publicering under 2013. Arbete pågår också med The Soul and its Mechanism, Disciple­ship in the New Age – II, The Exter­nalisation of the Hierarchy, The Light of the Soul och The Labours of Hercules.

Försäljningen under året har varit fortsatt skral. Faktiskt det till antalet sålda böcker sämsta året hittills. Man kan alltid spekulera om orsaker. Men ett annat sätt att närma sig frågan är att påminna om något som framhävs i inledningen av den kända boken En kurs i mirakler. Där påstås nämligen att kursen är obligatorisk, men att tidpunkten när man tar den däremot är frivillig. Det intressanta i sammanhanget är att det förhåller sig likadant med Baileyböckerna. De handlar om insikter om andlig utveckling och ett andligt liv som är obligatoriska, dvs. det går inte att hoppa över dem eller undgå dem. Det enda frivilliga är tidpunkten när man som individ tar itu med dem och gör inre och yttre verklighet av insikterna ifråga. I vår rastlösa och utåtriktade tid faller det sig naturligt att efterfråga en andlighet som lovar snabba och fantastiska resultat. Och ännu bättre ter det sig förstås om den ställer yttre framgång och rikedom i utsikt. Sådant som har med djup och därför krävande inre utveckling att göra framstår närmast som omodernt eller onödigt krångligt. Men ju längre man följer denna ”snabba och moderna” väg desto närmare kommer det ögonblick då otillräckligheten i dessa strävanden blir omöjlig att förneka. Då torde andra tider stunda för solid andlig litteratur som Baileys böcker.

När det gäller ekonomin så är årets försäljningsintäkter något större än förra årets. Omkostnaderna översteg däremot intäkterna för ovanlighetens skull. Förklaringen är ett antal tillfälliga investeringsliknande kostnader. Så har t.ex. en bättre våg införskaffats för att det skall bli enklare att på ett ekonomiskt sätt utnyttja Postens viktgränser. Vidare har en värmefläkt anskaffats för att bättre reglera värmen i de lagerlokaler där böckerna förvaras. Den mest långsikta kostnaden rör dock en kurs i det nya layoutprogrammet InDesign. Utvecklingen på detta område är snabb och det är nödvändigt att hänga med någorlunda i denna utveckling för att undvika onödiga ökade kostnader för Stiftelsens utgivning.

Donationerna har varit generösa under året även om de är betydligt mindre än under förra året. Fortsatta donationer är som alltid en källa till glädje och tacksamhet för alla som arbetar med detta projekt. Under första halvan av året var dessutom generositeten vad gäller skolprojektet ovanligt stor. Gåvor som under året har inkommit till detta projekt har omedelbart slussats vidare. Skolgruppens tacksamhet för givmildheten är mycket stor, och pengarna har oavkortat använts i pågående byggprojekt.

II. João de Deus (John of God)
Genom kanske framförallt Oprah Winfreys försorg har en skicklig brasiliansk helare, John of God, blivit känd över hela världen. En artikel om honom finns i Oprahs tidning O Magazine. Den är skriven av Susan Casey och har rubriken Leap of Faith: Meet John of Godwww.oprah.com/spirit/Spiritual-Healer-John-of-God-Susan-Casey Delar av intervjun med Oprah är lätta att hitta på YouTube (www.youtube.com) T.o.m. CNN:s stora nyhetsprogram Andersson Cooper 360 har intresserat sig för fenomenet John of God (www.youtube.com/watch?v=4fg269kzIiE). En bättre förståelse för hans arbete ges dock i Healing : miracles, mysteries and John of God (www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=8791029384 – filmen har svensk undertext).

En bra hemsida har adressen www.john-of-god.com

Från strikt Baileyperspektiv är det lätt att vara kritisk mot denne helare som ett exempel på lägre psykism. Främsta tecknet på detta är att John of God säger sig kanalisera ett stort antal avlidna läkare och t.o.m. Ignatius av Loyola. Och att han under denna kanalisering är omedveten om sig själv. Han uppvisar alltså det väsentliga tecknet på att vara ett slags spiritistiskt transmedium. Och den stränge esoterikern drar då slutsatsen att denne man rimligen sysslar med något som just stränga esoteriker inte bör befatta sig med eller fästa något större avseende vid.

I detta sammanhang kan det vara av intresse att ta del av hur Tibetanen resonerar i ett annat sammanhang. Han tar i Discipleship in the New Age – I upp fem typer av kontakter med Mästaren som är möjliga på det accepterade lärjungaskapets väg. Och om dessa säger han (i högst preliminär översättning):

”De tre första är vanligare i prövolärjungens erfarenhet. De två sista underkastas man som accepterad lärjunge. De har sina astrala eller lägre psykiska motsvarigheter. De är, i detta fall, inte bara glamour och illusion och är inte i grunden klandervärda, ty de är i själva verket fröet till eller garantin för framtida oundvikliga erfarenhet på vägen. Människor ser verkligen tankeformer av Mästarna, för dessa tankeformer existerar. De får verkligen symbolisk undervisning på astralplanet eller i drömtillstånden. Nybörjare och de oerfarna är sedan benägna att göra en av två saker: överskatta erfarenheten och tro att den tyder på hög andlig utveckling. De börjar stödja sig på erfarenheten och ersätter den framtida verkligheten med denna astrala tilldragelse eller så avfärdar de den som oönskad lägre psykism och glömmer att s.k. lägre psykism blir just ”lägre” när tolkningen och användandet av erfarenheten är felaktig. Det är den accepterade lärjungens uppgift att hjälpa till med tolkningen, att visa på inriktningen och att framhålla erfarenhetens betydelse för novisen. Arbetare på det andliga området bör hålla detta noggrant i minnet och komma ihåg att – som en följd av kriget, av spänningar och av strävan mot Den nya tidsåldern – kommer dessa drömmar och visioner, dessa episoder av symbolisk undervisning, dessa kontakter med tankeformer att stadigt öka och är tecken på utveckling och expansion. Oriktade, oförklarade och misstolkade eller utskrattade och förlöjligade, kan de vara ett stort hinder och kan tvingas sjunka ned till vad som med rätta kan kategoriseras som lägre psykism. Rätt tolkade och förklarade, kan de utgöra en serie uppenbarelser av stigande kvalitet på vägen till ljus. De existerar då som garantier för framtida kunskap och som något som visar på en förhållandevis bra prestation. Men de är inte verkligheten när de är astralt fokuserade.”

Det här citatet kan naturligtvis inte tas som intäkt för att det inte spelar någon roll att John of God förlorar sin självmedvetenhet under sitt helande. Men det är en påminnelse om att det är skillnad på lägre psykism och lägre psykism. Att om den lägre psykismen är invävd i en filosofisk förståelse som vetter mot det perspektiv som förknippas med högre psykism så utgör detta rimligen ett stöd för att fenomenet i fråga i stället för att helt sjunka ner i de astrala och overkliga dimmorna kan bli en fas i en utveckling mot en stabil högre psykism. Denna filosofiska förståelse förefaller John of God och hans medarbetare ha i åtminstone viss utsträckning och därför torde hans insatser kunna ses som ett intressant och kraftfullt exempel på hur s.k. energimedicin kan komma till konkret uttryck. I tider av våldsam kemikalisering av konventionell s.k. skolmedicin kan detta måhända vara av intresse.