NYHETSBREV 1:2010

Publicerat 2010-03-23

Den nyreviderade årsredovisningen för räkenskapsåret 20090101-20091231 har häromveckan tillställts Stiftelsens donatorer. Första delen av detta nyhetsbrev utgörs av förvaltningsberättelsen i denna årsredovisning.

I. Förvaltningsberättelse
Stiftelsen Tibetanens Bokfonds tjugonionde verksamhetsår är nu till ända. Under året har ingen ny översättning getts ut. Arbetet har dock fortsatt oförtrutet. Om än relativt långsamt. Livsomständigheterna varierar ibland för översättargruppens medlemmar så att det blir extra svårt att hitta lediga stunder för översättning.

Den tidigare planeringen ligger fast. Nästa utgivning blir alltså Discipleship in the New Age – I. En hel del arbete återstår att göra innan denna mycket intressanta bok kommer att kunna lämna tryckpressarna. Det finns dock fortfarande möjligheter att publiceringen skall kunna ske under 2012. Men risken för en försening har ökat något. För övrigt pågår arbete med The Soul and its Mechanism, The Externalisation of the Hierarchy, Discipleship in the New Age – II, The Light of the Soul och The Labours of Hercules.

Under 2009 har bokmarknaden generellt präglats av en påtaglig försäljningsminskning. Stiftelsen har inte utgjort något undantag därvidlag. Årets försäljning har varit rekordlåg. Den vanligaste förklaringen som brukar anföras till utvecklingen på bokmarknaden är den ekonomiska krisen. Och den har säkert spelat sin roll. Men en väl så viktig orsak när det gäller Stiftelsens böcker är med all sannolikhet den känslomässiga oro som har präglat det gångna året. Denna gör det svårare att uppamma den koncentration som seriösa studier av Stiftelsens böcker kräver. Dessutom verkar den nya kommunikationsteknologin åtminstone initialt stimulera ett alltmera rastlöst och kortfattat kommunicerande. Korta och grunda tankar premieras framför djuppenetrerande eftertanke.

Ändå är året ett märkesår ur försäljningssynpunkt. Den sammanlagda försäljningen under de år som Stiftelsen verkat har nämligen under årets sista månad passerat 25000 ex.

När det gäller ekonomin så översteg årets försäljningsintäkter med knapp nöd årets omkostnader. Detta betyder att om försäljningen skulle minska ytterligare så finns det risk för att Stiftelsens kapital måste börja användas för att bestrida driftskostnaderna. Stiftelsens fasta kostnader i form av bl.a. avgifter, försäkringar och hyra av lagerlokal är nämligen så pass höga att det verkar krävas en försäljning på runt 50000 SEK per år för att verksamheten inte skall behöva tära på det kapital som är avsett att användas för tryckning av nya böcker.

Donationerna har under året varit fortsatt generösa. Detta är en källa till glädje och tacksamhet för alla som arbetar med detta projekt. Under året har dessutom generositeten vad gäller skolprojektet varit ovanligt stor. De gåvor som under året har inkommit har omedelbart slussats vidare. Skolgruppens tacksamhet för givmildheten är mycket stor, och pengarna har oavkortat använts i pågående byggprojekt.

II. Arcane School – en på praktiskt tjänande inriktad förstklassig utbildning i meditation och esoterisk filosofi
Då och då nås Stiftelsen av förfrågningar om lämpliga teoretiska utbildningar i esoterisk filosofi. Det finns ett varierande utbud av sådan undervisning. En del kringresande lärare, framförallt amerikaner, håller olika seminarier. Och i vårt grannland Danmark finns också flera konkurrerande lärarkonstellationer som erbjuder kurser av olika slag.

Stiftelsen har inget underlag för att göra en opartisk bedömning av dessa kurser. Och kan därför inte utfärda några rekommendationer. Vad som däremot från Stiftelsens perspektiv står alldeles klart är att för alla som önskar en verkligt allsidig och djupgående undervisning står Arcane School i en klass för sig. Denna skola startades av Alice Bailey 1923 och har varit oavbrutet och framgångsrikt verksam sedan dess. Undervisningen bedrivs på korrespondens och utöver meditation och studier av den uråldriga visdomen syftar den primärt till att vägleda den studerande i sitt val av praktiskt tjänande. Detta betyder att skolan primärt vänder sig till personer som i sin utveckling nått slutet av prövostigen eller redan befinner sig på lärjungaskapets väg.

Det kräver mellan 8 och 13 år (och ibland mer) att slutföra den utomordentligt givande men också krävande undervisningen. Det är inte för inte som skolledningen uttrycker sig på följande sätt på Arcane Schools hemsida (www.lucistrust.org):

The training offered throughout the School in the different courses of study and meditation is, therefore, eliminative of the unready and of those unwilling to make the needed effort and adjustments. The Arcane School is a place for hard work and is a long-term course of study.

Tyvärr ges inte undervisningen på svenska. Däremot på engelska, franska, tyska, spanska, italienska, holländska, grekiska och ryska. Men i en framtid kan det förstås bli aktuellt även med kurser på svenska. För att detta skall kunna ske behöver dock boköversättningsprojektet slutföras, och dessutom behöver med all sannolikhet någon av dem som studerar eller har studerat vid skolan (och är kunnig i det svenska språket) få en klar själskallelse att översätta det rätt omfattande studiematerial som inte består av utdrag ur Baileys böcker.

III. Fullmånemeditation
På olika ställen i landet finns det säkert flera olika grupper som regelbundet ägnar sig åt fullmånemeditation enligt det mönster som Tibetanen rekommenderade. Dessa grupper har startats genom personliga initiativ och arbetar oberoende av varandra. Det finns alltså ingen central organisation som sköter det hela. I den utsträckning som information om grupperna kommer till Stiftelsens kännedom kommer kontaktuppgifter att publiceras i kommande nyhetsbrev.

För dig som bor i Stockholmsområdet och skulle vilja meditera vid fullmåne så finns det en grupp som du kan få kontakt med via e-post till Björn Berke (misjase@yahoo.se) eller på telefon till Viveka Servatius (08-642 17 56 eller 0708-77 60 37).

Ladda ner detta nyhetsbrev som PDF