NYHETSBREV 1:2009

Publicerat 2009-03-19

Den nyreviderade årsredovisningen för räkenskapsåret 20080101-20081231 har i dagarna tillställts Stiftelsens donatorer. Första delen av årets första nyhetsbrev utgörs av förvaltningsberättelsen i denna årsredovisning.

I. Förvaltningsberättelse
Stiftelsen Tibetanens Bokfonds tjugoåttonde verksamhetsår är nu till ända. 25 augusti publicerades Döden: det stora äventyret. Denna bok är en s.k. kompilation och utgörs alltså av en sammanställning av citat från Alice Baileys böcker rörande döden. Boken trycktes i 1800 exemplar.

Beslutet att ge ut denna bok var ett undantag från Stiftelsens beslutade, men också av Lucis Trust rekommenderade, princip att inga kompilationer bör ges ut förrän alla 24 grundböckerna översatts och publicerats. Orsaken till beslutet var förhoppningen att ett ökat intresse för döden i den allmänna debatten skulle kunna leda till att boken sålde förhållandevis bra. Denna förhoppning visade sig vara korrekt. Boken har på fyra månader sålt 324 exemplar. Det är naturligtvis en löjligt liten försäljning om man jämför med de kommersiella bolagens storsäljare, men med Stiftelsens mått mätt är det utmärkt. Boken kan komma att visa sig vara den av våra böcker som har haft den största initialförsäljningen hittills.

Under året har översättningsarbetet fortsatt som vanligt. Nästa utgivning blir Discipleship in the New Age – I. Mycket arbete återstår på denna mycket stora och höggradigt intressanta bok. Det är därför för tidigt att göra några säkra utfästelser om när den kommer att publiceras. Troligen blir det tidigast 2012. Men många faktorer påverkar detta eftersom allt översättningsarbete sker på s.k. lediga stunder. För övrigt pågår arbete med The Soul and its Mechanism, The Externalisation of the Hierarchy, The Light of the Soul, Discipleship in the New Age – II och The Labours of Hercules.

Årets bokförsäljning hade vad gäller antalet blivit den sämsta någonsin om det inte hade varit för Döden: det stora äventyret som utgör ett lysande undantag. Därför blev också årets sammanlagda försäljningssumma i stort sett i nivå med tidigare år. När det gäller donationer har året varit gott. Stiftelsens styrelse kan med tacksamhet notera att det finns en stor generositet bland den lilla men trogna gruppen Baileyläsare. I år har också ett betydande bidrag mottagits från den danska stiftelse som tidigare stött vårt arbete. Denna nordiska solidaritet i arbetet är extra uppskattad. Gåvorna till projektet att bygga en svensk ockult skola fortsätter också glädjande nog. De gåvor som under året har inkommit till skolprojektet har i vanlig ordning slussats vidare. Skolledningens tacksamhet för givmildheten är mycket stor, och pengarna har oavkortat använts i pågående byggprojekt.

Under året har också broschyren Om vägen till den ockulta skolgruppen publicerats i försöken att bredda och fördjupa förståelsen av detta projekt. Reaktionerna blev mycket blandade. Högst insiktsfulla internationella reaktioner och direkta förfrågningar om kontakt blandades med ilsken kritik och demonstrativt talande tystnad. Fördelen med publiceringen av broschyren och med det material som tidigare publicerats är att nu finns den information tillgänglig om skolprojektet som behövs för alla som vill och kan förstå.

II. Intressant intervju med David Spangler
David Spangler är inte vem som helst. Han är förstås mest känd för sina viktiga utbildningsinsatser under Findhorns (www.findhorn.org) första utvecklingsfaser. Han bodde där under perioden 1970-73. På den tiden var hans sätt att uttrycka sina andliga insikter starkt påverkat av Alice Baileys material. Men sedan dess har han utvecklat ett eget språk eller en egen terminologi för att förmedla sina insikter. Det mest fascinerande med hans sätt att tänka är att även om grunden för hans perspektiv är djupa mystiska upplevelser så kan han resonera om dem på ett intellektuellt välreflekterat sätt. Han försöker helt enkelt skapa intellektuell respekt för en på andliga erfarenheter baserad syn på verkligheten.

På en kanadensisk radiostation (CBC-Radio) gav han förra året en mycket intressant intervju. Den börjar lite försynt och t.o.m. förstrött, men blir så småningom djupt fascinerande i sin lågmälda eftertänksamhet. Särskilt fascinerande är hans utläggningar om hur han tänker kring olika materialistiska ateisters inställning att mystiska upplevelser inte är något annat än hjärnspöken. Intervjun finns tillgänglig på radiostationens hemsida (www.cbc.ca/tapestry/archives/2008/081008.html).

David Spangler bedriver också olika kurser och seminarier inom ramen för Lorian Association och man kan följa hans verksamhet på http://lorian.org.

Ladda ner detta nyhetsbrev som PDF