NYHETSBREV 1:2008

Publicerat 2008-02-28

Den nyreviderade årsredovisningen för räkenskapsåret 070101-071231 har i dagarna tillställts Stiftelsens donatorer. Och likhet med ifjol utgörs årets första nyhetsbrev av förvaltningsberättelsen i denna årsredovisning. Den ger både en bild av det år som gått och lite information om förlagets omedelbara framtidsplaner.

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen Tibetanens Bokfonds tjugosjunde verksamhetsår är nu till ända. Den stora begivenheten under året var att Strålarna och invigningarna publicerades 13 mars. Boken trycktes i 1800 exemplar. I och med denna publicering har nästan 3/4 av den sammanlagda text som finns i Alice A. Baileys böcker utgivits på svenska.

Under större delen av året har den gamla utgivningsplaneringen legat fast. Enligt den skulle Discipleship in the New Age – I bli nästa bok som ges ut. I december fattades dock beslut om att ändra denna utgivningsplanering. Så nu är planen att redan under 2008 ge ut en s.k. kompilation med titeln Death: The Great Adventure. Denna bok innehåller en sammanställning av olika citat rörande Tibetanens syn på döden. Detta beslut innebär att ett undantag görs från den tidigare beslutade principen att inga kompilationer bör publiceras förrän samtliga Baileys 24 grundböcker översatts och getts ut. Skälet till detta undantag är en känsla att det kan vara alldeles rätt tid att ge ut boken just nu. Det verkar nämligen som att det börjar bli möjligt att beröra döden på ett mer välreflekterat sätt än tidigare. Inte minst märks detta inom skönlitteraturen med verk som Joan Didions Ett år av magiskt tänkande, Carl Henning Wijkmarks Augustprisade Den stundande natten och Anders Paulruds Fjärilen i min hjärna. Förhoppningen är alltså att kompilationen Döden: det stora äventyret skall med stöd av en pågående förändring av tidsandan kunna nå ut till en större grupp än den som vanligen är intresserad av Baileys böcker. Hur det blir med den saken återstår förstås att se, men på det här stadiet verkar den inte vara helt gripen ur luften.

För övrigt fortsätter översättningsarbetet planenligt. Efter publiceringen av Döden: det stora äventyret kommer översättningen av Discipleship in the New Age – I att utges. När utgivningen kan bli aktuell är svårt säga. Men det kan komma att dröja uppemot 5 år. Arbetet med boken pågår dock, liksom med The Soul and its Mechanism, The Externalisation of the Hierarchy, The Light of the Soul, Discipleship in the New Age – II och The Labours of Hercules.

Under året har en del investeringar gjorts för att möta framtida behov. Ny datautrustning har alltså införskaffats och en del nya program. Förutom att investeringen var sakligt motiverad så var styrelsen helt enig i sin bedömning att stiftelsens ekonomi var tillräckligt stark för investeringen ifråga i synnerhet efter fjolårets generösa donation från en dansk stiftelse.

I ekonomiskt avseende har året varit ganska gott när det gäller bokförsäljningen. Visserligen är årets försäljning till antalet böcker väsentligt lägre än fjolårets. Men den sammanlagda försäljningssumman är ändå högre. Förklaringen till detta är dels årets nyutgivning av en förhållandevis dyr bok och dels det faktum att det ekonomiska utfallet av 2006 års försäljning blev mycket lägre än vad det skulle ha blivit om inte en så stor del av försäljningen hade skett genom bokklubb. Det är nämligen så att bokklubbar kräver synnerligen höga rabatter.

När det gäller donationer har året varit gott, om än inte extraordinärt som 2006. Det är också glädjande att notera att gåvorna till projektet att bygga en svensk ockult skola fortsätter. De gåvor som under året har inkommit till skolprojektet har förstås omedelbart slussats vidare. Skolledningens tacksamhet för givmildheten är mycket stor, och pengarna har oavkortat använts i pågående byggprojekt. Verkligheten är dock den att investeringsbehoven är fortsatt mycket stora. Som alla minnesgoda läsare av broschyren Den svenska ockulta skolan erinrar sig är visionen för den ockulta skolan att med utgångspunkt från de värden som kommer att vara rådande i Vattumannens tidsålder bygga ett förebildligt minisamhälle som när det fått tillräcklig storlek och fungerar väl kommer att kunna krönas av en ockult skola enligt Tibetanens förutsägelser i Ockult meditation.

Visionen för skolan är alltså inte att så snabbt som möjligt kunna erbjuda enklare utbildning i ockulta eller esoteriska ämnen. Sådan utbildning går redan att få av mer eller mindre kloka kringresande lärare. Ja även mer kvalificerad utbildning finns, som t.ex. den som erbjuds av Arcane School. Detta utesluter emellertid inte att enklare ockult utbildning för allmänheten kan komma att erbjudas inom ramen för det svenska skolprojektet. Men det beror på hur fort tidsandan kan komma att förändras. När det gäller grundvisionen för den svenska ockulta skolan så är och förblir den alltså att skolan skall vara en del av eller kröna ett solitt förebildssamhälle som mitt i den sönderfallande Fiskarnas tidsålder visar människorna efter vilka principer framtidens samhälle skall byggas. Detta förebildssamhälle (med dess solida ockulta kärna) skall alltså tjänstgöra som en härold för Vattumannens tidsålder och erbjuda utbildning för alla som i sina respektive sammanhang vill kunna arbeta kraftfullt för manifestationen av den nya tidsåldern.

Detta är en mycket djärv vision som stiftelsens styrelse och översättargruppen försöker stödja efter bästa förmåga.

Ladda ner detta nyhetsbrev som PDF