NYHETSBREV 1:2006

Publicerat 2006-03-14

Redan i samband med bildandet av Stiftelsen Tibetanens Bokfond fattade styrelsen beslut om att Stiftelsens donatorer skulle hållas underrättade om både den ekonomiska situationen och verksamheten i sig. Skälet till beslutet var förstås att det i synnerhet för större donatorer är viktigt att få klarhet i att donerade pengarna kommer till avsedd användning. I början av varje år sänder därför styrelsen ut Stiftelsens årsredovisning till samtliga donatorer. Denna årsredovisning reviderad av auktoriserad revisor tillställs också länsstyrelsen som utövar tillsyn över stiftelser.

En illustration till det subjektiva värdet av årsredovisningen för större donatorer ger följande lilla episod från Stiftelsens begynnelse. Vår största donator på den tiden – utan henne hade faktiskt verksamheten aldrig kunnat komma igång – stödde många olika verksamheter. Och uppenbarligen blev stödet inte alltid väl använt, vilket fick damen ifråga att fälla följande kärnfulla kommentar när hon hade fått ta del av Stiftelsens årsredovisning: ”När jag satsade på ert grupparbete kastade jag inte pengarna i sjön.”

I dagarna har årsredovisningen för räkenskapsåret 050101-051231 tillsänts Stiftelsens donatorer, och den förvaltningsberättelse som ingår i årsredovisningen utgör huvuddelen av detta nyhetsbrev.

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen Tibetanens Bokfonds tjugofemte verksamhetsår är nu till ända. Inga nyutgivningar eller omtryckningar har skett under året. Översättningsarbetet fortsätter dock planenligt. Nästa nyöversättning blir The Rays and the Initiations. Arbetet med denna bok har fortskridit under året och en utgivning mot slutet av 2006 är inte helt utesluten. Troligare är dock att utgivningen sker under 2007.

Enligt den preliminära utgivningsplaneringen kommer därefter översättningen av The Exter¬nalisation of the Hierarchy att utges. Arbetet med denna bok pågår, liksom med The Soul and its Mechanism, Disciple¬ship in the New Age – I, The Light of the Soul, Disciple¬ship in the New Age – II och The Labours of Hercules.

I ekonomiskt avseende har året varit svagt när det gäller bokförsäljningen. På grund av väsentliga engångskostnader för två större projekt under året, nämligen Stiftelsens anskaffande av egen hemsida och tryckning och spridning av broschyren Den svenska ockulta skolan räckte inte försäljningsintäkterna för att täcka årets kostnader. Det ekonomiska slutresultatet blev dock relativt gott dels p.g.a. generösa donationer och dels p.g.a. ändringar i skattelagstiftningen i form av räntebeläggning av de s.k. periodiseringsfonderna som gjorde det motiverat att upplösa dessa. Beträffande Stiftelsens samlade ekonomiska situation är den acceptabel. Behovet av donationer kvarstår dock i ljuset av de stora verk som återstår att ge ut innan översättningsprojektet är slutfört.

Efter att i ett antal år haft viss internetnärvaro på hemsidan för Svenskt informationscenter för World Goodwill och Trianglar har alltså Stiftelsen under året skaffat egen domän och hemsida (www.tibetanensbokfond.se). Detta är ett viktigt steg för att göra Baileylitteraturen mera känd. Möjlighet att prenumerera på ett elektroniskt nyhetsbrev erbjuds på hemsidan, och diskussioner pågår kring planer att använda detta nyhetsbrev för att distribuera nyskrivna reflektioner kring esoteriska ämnen.

Det intressantaste initiativet under året var dock utskicket av broschyren Den svenska ockulta skolan. Utskicket skedde i samverkan med Svenskt informationscenter för World Goodwill och Trianglar och en del mindre grupper har också spridit broschyren. En mindre restupplaga finns som gör att fortsatt spridning är möjlig. Broschyren finns också tillgänglig på hemsidan i både svensk och engelsk version.

Reaktionerna på broschyren blev omfattande. En del var djupt intuitiva och innebar inledningen till processer som kan visa sig vara av stor framtida betydelse. Merparten av reaktionerna var dock intellektuella. Det innebär att de innehöll mer eller mindre stora moment av nyfikenhet, tvivel och kritik. I denna typ av reaktioner står alltså den reagerandes eget jag i centrum för olika intellektuella trovärdighetsbedömningar av projektet. Ett förhållningssätt som blockerar den intuitiva inpejlingen av gruppen. Till dessa intellektuella reaktioner hör också ofta fasthållande vid bestämda bilder av att skolan skall fungera ungefär som ett ”ockult studieförbund” eller som de seminarier som erbjuds av olika kringresande lärare i esoterik trots att broschyrtexten tämligen tydligt understryker att så inte är fallet. Det är därför styrelsens förhoppning att reflekterandet och mediterandet över broschyrens innehåll skall fortsätta och fördjupas så att så många som möjligt med intuitionens hjälp skall få en klarare förståelse av projektets karaktär och att alla de som potentiellt har en roll i projektet också skall successivt börja bli medvetna om den.

Sammantaget måste dock mottagandet av broschyren betraktas som utomordentligt bra och löftesrikt för framtiden.

 

Ladda ner detta nyhetsbrev som PDF