Nyhetsbrev 1:2020

(Publicerat 2020-05-04) – PDF

Utöver förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för räkenskapsåret 20190101-20191231 innehåller detta nyhetsbrev ett längre avsnitt under rubriken Alice Baileys esoteriska perspektiv på epidemier” och två korta avsnitt ”Esoterik i akademisk form” som behandlar Mikael Kralls bok Martinus’ Spiritual Science: An Original Contribution to Western Esotericism? samt ”Podden I fjärilens tid”.

I. Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen ändamål är att verka för att publikation, distribution och försäljning, av stiftelsens styrelse godkända svenska översättningar, av böcker som skrivits av Tibetanen och Alice A. Bailey och/eller har publicerats eller kommer att publiceras av Lucis Publishing Company.

Främjande av ändamålet
Stiftelsens trettionionde verksamhetsår är nu till ända. Verksamheten har under året fortskridit i samma banor som sedan 2013, dvs. inga nya översättningar har blivit färdiga för tryckning och inga nytryck har nödvändiggjorts av den försäljning som skett. I samband med färdigställandet av bokslutet gjordes emellertid en inventering av lagret med avseende på Kristi återkomst. Då blev det klart att denna titel snart är slutsåld och att en ny upplaga därför behöver tryckas under 2020 eller 2021. Tidpunkten kommer främst att bestämmas av hur lång tid den lätta bearbetningen av översättningen kommer att ta.

Den ekonomiska situationen är i princip oförändrad. Det ofördelaktiga hyresavtalet för lagerlokalerna gäller fortsatt och därför tvingas stiftelsen för andra året i rad redovisa förlust trots att försäljningen glädjande nog stigit en del under året. Antalet sålda böcker är det hittills största under perioden 2013-2019. Och årets intäkter har inte heller varit så här höga sedan 2012. Det handlar ju jämförelsevis om småsummor, men är mycket glädjande i tider då både bokförsäljning och bokläsning är på väg nedåt.

Under året har stiftelsens hemsida https://tibetanensbokfond.se/ bytt operatör och i samband med detta mobilanpassats. Antalet nyhetsbrevsprenumeranter har dessutom ökat och stiftelsens Facebooksida https://www.facebook.com/tibetanensbokfond/ har fått väsentligt fler ”gillare”, vilket liksom den stigande försäljningen torde vittna om att det kan finnas något i tiden som ökar intresset för högkvalitativ esoterisk litteratur.

När det gäller översättningsarbetet står det på grund av tidigare redovisade omständigheter fortfarande i stort sett stilla. Beredskapen är dock fortsatt hög för ett återupptagande av arbetet när omständigheterna så tillåter. Högsta prioritet i nuläget är att något bearbeta den gamla översättningen av Kristi återkomst så att den kan gå i tryck kanske redan under 2020. För övrigt ligger planeringen fast såtillvida att Lärjungaskap i den nya tidsåldern – II  är den nyöversättning som kommer att ges ut härnäst.

Slutligen vill styrelsen uttrycka sin djupt kända tacksamhet för den givmildhet som besjälat och fortsatt besjälar våra donatorer oavsett om gåvorna gällt bokutgivningen eller det långsiktigt ambitiösa esoteriska skolprojekt som nu börjar ta form.

II. Alice Baileys esoteriska perspektiv på epidemier

På sin hemsida har Lucis Trust med anledning av coronapandemin lagt ut en sammanställning av relevanta citat från Alice Baileys böcker. För att underlätta kontemplerandet av detta esoteriska perspektiv på epidemier följer här en översättning:

En allmän kommentar om förhållandet mellan epidemier och tillståndet hos planetens eteriska substans görs i följande citat:

”Gruppsjukdomar och olika epidemiska härjningar bland massorna grundar sig på något tillstånd i planetens etersubstans. De sjukdomar som är allmänna, nationella, rasmässiga eller planetära når individen via hans eterkropp, men deras konsekvenser är inte så personliga.[1]

Beroende på många olika faktorer som mänsklighetens karma och fria vilja kan den andliga Hierarkin spela en roll när det gäller att i viss utsträckning styra epidemier:

Det finns … en hemlighet … som har samband med de sju strålarna sådana som de uttrycker sig i människoriket. Det är kunskapen om denna hemlighet som gör det möjligt för en Mästare att styra epidemier och utbredda sjukdomar, men med detta har ni för närvarande inget att skaffa. I förbigående kan nämnas att den relativa frånvaron av farsoter och epidemier, som vanligtvis brukar följa i krigens spår, delvis har berott på att Hierarkin har använt denna sjufaldiga kunskap samt på mänsklighetens egen vetenskapliga kunskap.[2]

Även om vi inte kan veta i vilken utsträckning som den andliga Hierarkin kan styra den pågående pandemin är det en viss tröst att veta att den samarbetar med mänskligheten så mycket som den andliga lagen tillåter. Det oaktat lär sig Hierarkins medlemmar fortfarande om hemligheterna som ryms i naturens processer inklusive den hemlighet som åsyftas i ovanstående avsnitt:

… det finns två ämbetsmän i Hierarkin – Mahachohanen och Hans representant på den sjunde strålen – som idag besitter denna hemliga kunskap i sin helhet, och de får hjälp av fem andra Mästare med att tillämpa den. Dessa fem Mästare arbetar i första hand med devornas utveckling, och denna har som ni vet att göra med form. Och i detta speciella fall arbetar de med de helande devorna. Dessa sju medlemmar av Hierarkin får i sin tur hjälp av Aktivitetens Buddhor, samt även av representanten för jordanden. Detta blir återigen de två, de fem och sedan de sju – en annorlunda uppräkning, som när den räknas samman blir nio, vilket är antalet invigningar. Dessa numeriska relationer för människan till en punkt där hon ”invigs i fullkomlighetens rike, inte längre känner någon värk eller smärta, och hennes sinne avleds sålunda från det som är nedan till det som är ovan”.


Jag har omnämnt detta stadium i mänsklighetens förhållande till ämnet hälsa för att visa er hur subtila och esoteriska de ting är som vi behandlar, och för att på så sätt skänka den enskilde patienten ett sinne för proportioner när det gäller hans kroppsliga besvär och även hans död.[3]

Vissa invigda helare arbetar med epidemier:

Vissa helare – som är mycket sällsynta – som har upprättat en förbindelse med jordanden, alla månherrars härskare. Genom att använda vissa formler, och efter en viss tids praktik, kan dessa helare tillkalla hans hjälp och – faktiskt – anbefalla den. Jag vill inte råda någon intresserad studerande att tänka alltför mycket i dessa banor eller att försöka etablera en kontakt eller kalla på hans hjälp. Endast invigda av hög rang kan utan risk ha att göra med denna mäktiga involutionära elemental, och de gör det endast i samband med epidemier och internationella katastrofer, som t.ex. världskriget, där tusentals och åter tusentals kroppar var inblandade. Om en individ som inte är högt utvecklad skulle försöka etablera kontakt, skulle han förmodligen bara lyckas med att stimulera månherrarna i sitt eget lilla system i en sådan utsträckning att hans lägre natur skulle bli så överdrivet vitaliserad att det ibland skulle leda till döden.[4]

Planetens förmåga att absorbera de negativa krafter som är en följd av mänsk­lighetens psykologiska tillstånd knäcks ofta under efterverkningarna av krig.

Den absorberingsförmåga som planeten är utrustad med är mycket stor inom vissa gränser. Det är dessa begränsningar som till exempel befrämjar de epidemier som följer i krigets spår. Sådana epidemier påverkar allvarligt den mänskliga rasen efter det att krigsperioden är över och efter det att den efterföljande epidemin har mattats. Mänskligheten, särskilt i Östeuropa, hade inte helt återhämtat sig efter de epidemier som var förbundna med den första delen av världskriget, när den andra delen bröt ut. De psykologiska effekterna fortsätter. Såren och följderna av detta världskrigs andra fas kommer att finnas kvar i femtio år, även om – tack vare människans större vetenskapliga kunskap – den epidemiska faktorn överraskande nog kanske kan hållas inom vissa gränser. Detta är dock fortfarande osäkert. Endast tiden kommer att visa hur framgångsrik mänskligheten är i att upphäva de bestraffningar som den våldförda naturen är benägen att utkräva.[5]

Eterkroppens relation till epidemier:

1. Att sjukdomens omedelbara orsak kan ledas tillbaka till den enskilda eterkroppen när sjukdomen är lokal, eller till planetens eterkropp (i synnerhet det fjärde naturrikets eterkropp) när det rör epidemier, eller till sådana förhållanden som krig, som drabbar massor av människor.


2. Att eterkroppen hittills inte har betraktats som ett faktum ur den konventionella medicinens synvinkel, även om det idag finns en tendens att betona vitalitet och vitala livsmedel och att ge vitaminer för att bygga upp vitaliteten. Detta är ett första tecken på ett inte tidigare insett behov att öka eterkroppens styrka.


3. Att eterkroppens tillstånd gör individen mottaglig för sjukdom eller skyddar honom från sjukdom. Det gör människan immun mot effekten av nedbrytande faktorer eller epidemier, eller misslyckas med att göra detta på grund av inneboende eteriska svagheter.


4. Att eterkroppen är mekanismen för det vitala, praniska livet, och att den ligger bakom nervsystemets yttre och välkända utrustning, som påverkar och ger kraft åt alla delar av den fysiska organismen. De relationer som finns mellan centren, nadierna och hela nervsystemet är den nya medicinens område och anger ett nytt och viktigt forskningsfält.


5. Att det finns två huvudorsaker till alla sjukdomar:


a. De har först och främst att göra med centrens över- eller understimulering. Detta innebär helt enkelt överaktivitet eller underaktivitet hos något centrum i någon del av kroppen. När energiflödet står i rimlig proportion till vad den fysiska kroppen kräver på sitt speciella utvecklingsstadium kommer individen att vara relativt fri från sjukdomar.


b. De återfinns för det andra bland de karmiska effekterna av de tre planetära sjukdomarna: cancer, tuberkulos och de syfilitiska sjukdomarna. En dag kommer medicinen att inse att bakom varje enskild sjukdom (bortsett från resultaten av olyckor och krig) finns dessa tre viktiga anlag i människokroppen. Detta är ett grundläggande och betydelsefullt påstående.[6]

Relationen mellan sjukdom och mänsklighetens i utveckling stadda medvetande:

Först när själen medvetet och tillsammans med personligheten bygger kroppens tempel och sedan håller det fyllt med ljus kommer sjukdomarna att försvinna. Detta byggande är dock en vetenskaplig process, och i de tidiga stadierna av lärjungaskapet (som är den tidpunkt då själen börjar behärska sitt instrument personligheten) leder detta oundvikligen till konflikt, ökad spänning och ofta förvärrade sjukdomar och disharmonier. Denna dis-harmoni och o-hälsa leder till många nödvändiga svårigheter och har icke önskvärda verkningar som följd. Dessa verkningar kommer att övervinnas, men – under den mellanliggande omställningsperioden – medan de ger sig tillkänna och uttrycker sig, kommer mycket fysisk och psykisk smärta att dyka upp, liksom alla de större eller mindre besvär som mänskligheten tycks ha som arvedel.


Hos den outvecklade delen av mänskligheten är konflikten (ur medvetandets synvinkel) praktiskt taget obefintlig. Mottagligheten för de subtilare sjukdomar som har sin upprinnelse i de tre samverkande systemen är mindre, men samtidigt finns det en mycket större mottaglighet för de tre inneboende sjukdomarna, för infektionssjukdomar och smittsamma sjukdomar samt för de stora epidemier, som sveper fram över nationer och stora områden på vår planet. Allt eftersom mänskligheten utvecklas kommer sjukdomarna att bli mera personliga (om jag får uttrycka det på detta sätt) och därför inte så bestämt relaterade till massans tillstånd. De uppstår inom själva individen, och även om de kan relateras till massjukdomarna har de sin grund i individuella orsaker.[7]

Många sjukdomar är miljöbetingade och epidemiska

…många sjukdomar är miljöbetingade och epidemiska, eller i att individen pejlar in de strömmar av gift som kommer ur hatet i världen, eller från psykologiska komplex av vilka vi här har behandlat några. Vi har också sjukdomar (om jag så får kalla dem) som är inneboende i den materia som mänskligheten har valt att bygga sin fysiska kropp av genom att isolera och avskilja den från den övriga manifestationens materia och på så sätt skapa en typ av materia som är helt ägnad åt uppgiften att forma ett yttre uttryck för en inre verklighet. Denna materia utgör således en unik och egenartad aspekt av den universella substansen. I det senaste solsystemet nådde den en viss grad av fulländning, och den är ovillkorligen av en högre ordning än den materia som vibrerar kreativt till anropen från de tre undermänskliga rikena i naturen.


I varje ockult betraktelse av sjukdom måste man acceptera det fundamentala påståendet att all sjukdom beror på missbruk av kraft i nuvarande eller något tidigare liv. Detta är grundläggande.[8]

Det finns fem kategorier av sjukdomar, och en av dessa är:

Smittsamma sjukdomar (epidemiska eller endemiska), som har gruppursprung och berör den enskilda människan som en del av hennes gruppkarma, men som ganska ofta saknar samband med hennes personliga karma.[9]

Verkningar av vårt Planetlogos utvecklingsnivå:

Mänsklighetens problem med ofullkomligheten är komplicerat, inte bara på grund av det faktum att de sju vitaliserande och besjälande Energierna är ”fläckade av det ofullkomliga”, utan också på grund av det faktum att Världens Herre själv, ur till exempel ett Sollogos syn­vinkel, är långt ifrån fullkomlig. Detta är orsaken till att vår planet, Jorden, inte är en helig planet. Det berättas för oss att Sanat Kumara är denna planets gudomliga fånge, och att han kommer att kvarhål­las till dess att ”den siste uttröttade pilgrimen har hittat hem”. Detta är hans tunga karma, även om det är ett uttryck för hans önskan och glädje. De ”uttröttade pilgrimerna” är atomerna (mänskliga eller andra) i hans kropp, och dessa är fläckade av ofullkomlighet på grund av hans ofullkomligheter. Det är det fullkomliga ”helandet” av dem som bestämmer när han kan befrias.[10]

Strofen (eller sången) nedan är den fjärde av sju och den anger kvaliteten på de nedstigande energierna  och de smittämnen som dessa energier för med sig och förmedlar till alla former som vitaliseras av vårt Planetlogos liv.

Den fjärde strålens herre:


Den Store kämpade och steg in i striden. Allt vad han mötte tycktes för honom motivera ett uppvisande av makt. Inom det fjärde fann Han ett slagfält och inrättade sig för strid. Han såg det rätta och visste vad som var fel och pendlade mellan dessa två. Han bekäm­pade först det ena och sedan det andra, men missade alltid den mittpunkt där det inte existerar någon strid. Där återfinns harmoni, lugn, vila och en fridfull tystnad. Han försvagade alla de former som använde Hans styrka och kraft. Likväl sökte Han hela tiden efter det vackra; Han sökte skönhet och längtade efter frid. Förtvivlan överväldigade honom på hans väg, och med förtvivlan kunde inte viljan-att-leva bestå. Likväl fanns skönheten hela tiden där.


Här har vi en stark antydan om orsaken till varför mänskligheten (det fjärde naturriket) så lätt och så snabbt faller offer för sjukdom. De konflikter som mänskligheten ständigt måste möta, både i grupp och individuellt, leder – tills de förstås och används som ett medel för seger och utveckling – till ständig devitalisering. Så länge detta pågår försvinner motståndskraften mot sjukdom, och praktiskt taget alla former av dålig hälsa och kroppsliga besvär blir möjliga. Sprid­ningen av energin leder till att denna motståndskraft ständigt mins­kar. Som ett resultat av detta uppstår kraftlöshet, och reaktionen på de sjukdomar som är inneboende i själva planeten är snabb och dålig, och man drar lätt på sig infektioner och smittsamma sjukdomar. Det är denna energi som ligger bakom det som vi kallar för epidemier, och en av de vanligaste epidemierna är influensa.[11]

Även om sjukdomar orsakade av oro och irritation som kommer från astralkroppen inte hör specifikt samman med epidemier så är de inblandade i fall av ”planetär influensa” och bör alltså beaktas.

Varför är dessa astralkroppens svårigheter så farofyllda och så allvarliga? Oro och irritation är farliga därför att:


1. De sänker människans vitalitet till den grad att hon blir mottaglig för sjukdom. Influensans gissel har sina rötter i fruktan och oro, och när världen väl befrias från sitt nuvarande ”räddhågade” tillstånd kommer sjukdomen att dö ut.


2. Från astral ståndpunkt sett är de i så hög grad smittande att de på ett märkligt sätt sänker den astrala atmosfären och på så sätt gör det svårt för människorna att – i astralt hänseende – andas fritt.


3. Därför att de astrala tillstånden av fruktan, oro och irritation är så utbredda idag att de kan betraktas som epidemiska i planetär bemärkelse.


4. Därför att irritation (jag menar inte oro) är inflammatorisk i sin verkan – och en inflammation är svår att uthärda – och leder till många svårigheter. Det är intressant att notera att vissa former av ögonbesvär orsakas av detta.


5. Därför att oro och irritation hindrar människan att se klart. De ”skymmer sikten”. Den människa som är offer för dessa tillstånd ser ingenting annat än orsakerna till sina egna krämpor och är så nedsänkt i självömkan och omsorger om sig själv eller i ett fokuserat negativt tillstånd att hennes synfält begränsas och hon blir ett hinder för sin grupp. Kom ihåg att det finns såväl gruppsjälviskhet som individuell själviskhet.


Jag har anfört tillräckligt många orsaker till verkningarna av oro och irritation för att ni skall fatta vidden av problemet. Det är ingen idé att nu tala om botemedlet. Man säger inte till en influensapatient (när han är mitt i sina värsta våndor) att ”Det är inget fel på er. Bry er inte. Stig upp och ta itu med era sysslor!” Det är ingen idé att idag säga till människorna: ”Frukta inte. Sluta oroa er. Allt kommer att bli bra.” För det första kommer de inte att tro er – som tur är –  för det är inte sant. Saker och ting är inte bra och det står inte väl till med mänskligheten och det planetära livet. Detta vet Hierarkin och den arbetar för en förbättring av tillståndet. När den ”planetära influensans” plågor är över (patienten kommer inte att dö) kan undersökningar göras och en kraftansträngning ske för att förhindra ett återfall. Allt som kan göras för närvarande är att hålla patienten lugn och dessutom hålla febern nere. Detta är en uppgift för Den nya gruppen av världstjänare och för intelligenta människor med god vilja. De är oräkneliga.[12]

Och som avslutning ett citat om den goda viljans kraft:

Genom utvecklandet av god vilja, som är de goda avsikternas och de goda motivens vilja, kommer sjukdomar i andningsorganen, lungor och strupe att helas, hjärncellerna att stabiliseras, mentalsjukdomar och besatthet att botas samt jämvikt att uppnås. Ett långt liv kommer att bli följden, för döden borde vara själens erkännande av att arbetet har fullbordats och pralaya har förtjänats. Döden kommer att inträda först sent efter långa och separata tidsperioder, och den kommer att styras av människans vilja. Hon kommer att sluta att andas när hon har slutfört sitt arbete och hon kommer därefter att förpassa sin kropps atomer till pralaya. Detta är det fysiska planets sömn, manifestationens slut. Ännu inser man inte den ockulta betydelsen av detta.[13]

III. Esoterik i akademisk form – Mikael Kralls bok om Martinus

Under senare år har esoteriken börjat blir föremål för seriösa akademiska studier. Mikael Krall har studerat ”Western Esotericism” vid ”University of Exeter” och har nu publicerat sin masteravhandling. Den är på engelska och har titeln Martinus’ Spiritual Science: An Original Contribution to Western Esotericism?

Bokens baksidestext ger en av förklaringarna till varför den nämns i detta sammanhang. Boken fokuserar helt i enlighet med titeln på Martinus, men innehåller olika jämförelser med Blavatsky, Steiner och Bailey. Jämförelser som i och för sig utfaller till Martinus fördel på grunder som naturligtvis kan både ifrågasättas och problematiseras. Men detta är ju en högst normal sak i akademiska sammanhang och boken kan därför vara av intresse för alla som har ett syntesinriktat förhållande till esoteriken och dess olika portalfigurer.

Baksidestexten lyder:

This book, which is the publication of the author’s master’s dissertation, presents the life and spiritual science of the Danish author Martinus Thomsen (1890-1981). It compares his worldview with the worldviews of Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), Rudolf Steiner (1861-1925), and Alice Bailey (1880-1949), as representatives of the most comprehensive Western esoteric philosophies, in the context of Western esoteric traditions in general. This is done in order to see if Martinus’ work is an original contribution to Western esotericism, and, if so, what his main contributions are.


In 1921, Martinus claimed to have gained what he described as cosmic consciousness, which, according to own account, permitted him the ability to apprehend all eternal laws and principles behind the physical world. Based on this consciousness, Martinus dedicated his life from 1921 onwards to presenting his spiritual science in symbols, texts, and lectures.


This is the first academic monograph on Martinus and his lifework in English, and presents the first comparison between these esoteric writers.

En ytterligare förklaring till att boken nämns här är att den ger ett osökt tillfälle att lyfta fram de möjligheter som finns för seriösa akademiska studier i ett ämne som i det längsta setts över axeln i den akademiska världen.

Två relevanta institutioner i sammanhanget är European Society for the Study of Western Esotericism och Center for History of Hermetic Philosophy

Boken kan införskaffas i den vanliga internetbokhandeln, men också på Världsbild förlag.

IV. Podden I fjärilens tid

I nyhetsbrevet 1:2017 fanns en betraktelse om skiftet mellan Fiskarnas och Vattumannens tidsålder där skiftet bl.a. beskrivs så här:

Men djupast sett finns ingen anledning till missmod vad gäller världsläget. En metafor kan kanske klargöra detta. Det tidsåldersskifte (eller ur ett annat perspektiv det civilisationsskifte) som vi ser utspelas framför våra ögon är en mänsklighetens kollektiva motsvarighet till processerna som utspelas när puppans ordning får ge vika för fjärilen.


Puppan gör förstås motstånd i den högst förståeliga känslan av att den står inför sin undergång. Och så länge personligheten eller egot får tolka världsläget eller formulera visionerna för framtiden så är det bevarandet av puppan, eller det bestämda fjärilsmotståndet som gäller. Puppordningens vapendragare har därför allt intresse av dramatiska scenarier som väcker rädsla. För rädslan släcker hoppet och stänger ute själen. Och när rädslan har sitt grepp över oss framstår fjärilsordningen som naiva och orealistiska förhoppningar.


Den frambrytande fjärilsordningen är däremot förankrad i själen. Den blir därför tydlig i själens ljus, dvs. när vi ser med kärlekens blick. Så för alla som fått mer eller mindre kraftfulla inre bevis för att själen är en realitet gäller det att inte dras in i kollektiva rädslor utan bevara förmågan att se på varje situation med kärlekens blick. Och på så sätt bli varse att fjärilsordningen är upptäckbar i varje omständighet där puppordningen försöker försvara sin fortsatta dominans.

För er som eventuellt läste denna betraktelse med gillande kan det kanske vara av intresse att veta att en podd har lanserats i dagarna som har namnet I fjärilens tid. Dess tema är det pågående civilisationsskiftet och behovet av att alla ”fjärilsarbetare” både upptäcker varandra och samverkar effektivt så att skiftet blir så smidigt som möjligt.


[1] Esoterisk Läkekonst, sid 31.
[2] Ibid. sid 451.
[3] Ibid. sid 451.
[4] Ibid. sid 485.
[5] Ibid. sid 194.
[6] Ibid. sid 213.
[7] Ibid. sid 152-153.
[8] Ibid. sid 94.
[9] Esoterisk psykologi – II, sid 412.
[10] Esoterisk läkekonst, sid 230.
[11] Ibid. sid 232-233.
[12] Ibid. sid 64-65.
[13] Ibid. sid 91-92.