Nyhetsbrev 1:2019

(Publicerat 2019-03-06) – PDF

Utöver förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för räkenskapsåret 20180101-20181231 innehåller detta nyhetsbrev två små korta reflektioner under rubrikerna ”Tibetanen om klimatet” och ”Athena ungdomsläger”.

I. Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen ändamål är att verka för att publikation, distribution och försäljning, av stiftelsens styrelse godkända svenska översättningar, av böcker som skrivits av Tibetanen och Alice A. Bailey och/eller har publicerats eller kommer att publiceras av Lucis Publishing Company.

Främjande av ändamålet
Stiftelsens trettioåttonde verksamhetsår är nu till ända. Verksamheten har under året fortskridit helt odramatiskt. Inga nya översättningar har blivit färdiga för tryckning och inga nytryck har nödvändiggjorts av den försäljning som skett.

När det gäller den ekonomiska utvecklingen så har inga väsentliga förändringar skett. Sedan den radikala höjningen av hyran för de två lagerlokaler som stiftelsen behöver disponera bestrider försäljningsintäkterna inte längre kostnaderna. Med undantag för i år har generösa donationer inneburit att stiftelsen inte har behövt öppet redovisa förlust. Men i år är det alltså röda siffror i bokslutet. Detta betyder emellertid inte att den ekonomiska situationen är akut problematisk. Med fortsatta generösa donationer – och om inget oförutsett inträffar – torde det uppbyggda kapitalet räcka för de utgivningar av nyöversatta böcker och omtryckningar som kan bli aktuella inom överskådlig tid.

Försäljningen har under året glädjande nog stigit en smula. Från ett absolut bottenrekord under 2017 återhämtade sig alltså försäljningen under 2018 till en nivå som är den högsta sedan 2013. Försäljningsökningen motsvarades av en ökning av antal sidvisningar för Stiftelsens hemsida – 3062 för 2016 följdes av 2486 för 2017 och 2818 för 2018. Stiftelsens Facebooksida har rimligen också i någon mån bidragit till att sprida information om stiftelsens böcker.

När det gäller själva översättningsarbetet är fortfarande läget sådant att en för översättningsprojektet central person har personliga omständigheter som gör det svårt att frigöra tid för översättning. Personen i fråga har emellertid en hög beredskap att omedelbart börja översätta när omständigheterna blir de rätta. Förutsägelser om när detta kommer att ske är dock svåra att göra. Den fastställda utgivningsplaneringen ligger i alla händelser fast. Lärjungaskap i den nya tidsåldern – II blir alltså den bok som utges härnäst. Och därefter kommer med all sannolikhet The Externalisation of the Hierarchy att utges.

Slutligen vill styrelsen uttrycka sin djupt kända tacksamhet för den givmildhet som besjälat och fortsatt besjälar våra donatorer oavsett om gåvorna gällt bokutgivningen eller det skolprojekt som så sakteliga börjar ta form.

II. Tibetanen om klimatet
Nu är det ju inte så att Tibetanen nyligen har hört av sig till redaktören för detta nyhetsbrev med uppdaterade synpunkter på klimatet och den klimatångest som underblåses på olika sätt i media. Men han har faktiskt kommenterat klimatfrågan i En avhandling om vit magi. Han säger där: “Värme och kyla, såsom vi förstår orden, är på ett högst besynnerligt sätt resultatet av samspelet mellan motsatsernas par, och en intressant riktning inom studiet av det ockulta befattar sig med folkgruppsrelaterade emotioners effekter på klimatförhållandena. I en betydelsefull mening skapar vi verkligen vårt klimat. När begärets heta låga förtärt sig själv upphör planetens liv genom att klimatet kommer att omöjliggöra formliv såsom vi förstår det.”

Denna passus kan rimligen tolkas som att en viktig faktor bakom global uppvärmning är heta mänskliga begär. Och att när dessa begär förtärt sig själva – vilket knappast handlar om att de svalnar utan om att de löper fullständig amok – så kommer det formliv som nu råder på jorden att bli omöjligt. Men inget i citatet kan tolkas som att detta kan komma att ske i den relativa närtid som många människor nu riktar sin klimatångest mot.

III. Athena ungdomsläger
I vår tid pågår ett mycket starkt utbasunerande av reduktionistisk materialism som en strängt taget vetenskapligt korrekt världsbild. Alla får lära sig att tillvaron uppkommit av en slump, att medvetandet är tillfälligt och att livet inte har någon högre mening, utan att vi är hänvisade till att själva skapa vår mening. Och dessutom genomsyras detta synsätt av föreställningen att personer som omfattar ett eller annat andligt perspektiv på tillvaron lider av något slags nervsvaghet som gör att de behöver tro på sagor i stället för att acceptera den vetenskapliga sanningen om att den enskilda människans liv lyser slumpmässigt till som ett litet tomtebloss i det eviga och meningslösa kosmiska mörkret.

Stiftelsen Tibetanens Bokfond har under hela sin existens strävat efter att likt en fyrbåk lysa upp i detta mörker. Och från början har den långsiktiga planen varit att det envetna översättningsarbetet så småningom skall kunna växlas över i eller katalysera en utbildningsverksamhet med möjlighet att utvecklas till den typ av skola som Tibetanen förutspår i Ockult meditation.

För att använda bildspråk har denna utveckling grott länge under ytan och nu är ett första litet hjärtblad på väg att bryta upp ur marken. Det handlar inte om en öppen kurs om esoteriska ting utan om ett ungdomsläger (för ungdomar från 15 år och uppåt) där de djupa livsfrågorna kommer att penetreras. Grunden för kursen är förstås den tidlösa eller uråldriga visdomen. Kanske man skulle kunna beskriva innehållet som ”lätt esoterik”.

Information om Athena ungdomsläger och anmälningsmöjligheter finns här och dessutom finns det en sida på Facebook och en på Instagram.

Så har du ungdomar i din krets som har en längtan efter att tänka djupare tillsammans med likasinnade så tipsa gärna om vad som är på gång.