NYHETSBREV 1:2007

Publicerat 2007-02-08

Hittills har det onekligen varit glest mellan nyhetsbreven. Skälet till detta är att nyhetsbrevet har begränsats till rena förlagsnyheter trots andra ambitioner. Dessa ambitioner är dock inte avskrivna, trots att även detta nyhetsbrev bara innehåller sådant som berör förlagets verksamhet.

Huvuddelen av föreliggande nyhetsbrev innehåller förvaltningsberättelsen i den årsredovisning för räkenskapsåret 060101-061231 som i dagarna har tillställts Stiftelsens donatorer. Av den framgår bland annat att utgivningen av Strålarna och invigningarna närmar sig. Och sedan förvaltningsberättelsen skrevs är det nu klart att publiceringen med all sannolikhet kommer att ske under mars månad.

Onekligen något att se fram emot tycker vi som jobbat med översättningen av denna fantastiska bok.

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen Tibetanens Bokfonds tjugosjätte verksamhetsår är nu till ända. Inga nyutgivningar eller omtryckningar har skett under året. Översättningsarbetet fortsätter dock planenligt. Nästa nyöversättning blir The Rays and the Initiations och det är nu helt klart att denna bok kommer att publiceras under 2007 under titeln Strålarna och invigningarna.

Enligt den preliminära utgivningsplaneringen kommer därefter översättningen av Discipleship in the New Age – I att utges. Arbetet med denna bok pågår, liksom med The Soul and its Mechanism, The Externalisation of the Hierarchy, The Light of the Soul, Discipleship in the New Age – II och The Labours of Hercules.

I ekonomiskt avseende har året varit jämförelsevis gott när det gäller bokförsäljningen. Eftersom utfallet av en mindre reklamkampanj under slutet av förra verksamhetsåret via StjärnDistribution bl.a. blev att en bokklubb på new-age-området tog med delar av Stiftelsens sortiment i sin medlemstidning har den sammanlagda försäljningen under året mer än fördubblats jämfört med föregående års skrala försäljning. Men även med bortseende från bokklubbsförsäljningen har årets försäljning glädjande nog ökat jämfört med bottennoteringen från ifjol. Förhoppningsvis handlar det om ett trendbrott.

När det gäller donationer har året varit mycket gott eftersom en dansk stiftelse med solid förankring i det danska Baileyarbetet beviljat ett substantiellt bidrag till verksamheten öronmärkt till bestridande av kostnaderna för den förestående utgivningen av Strålarna och invigningarna. Även i övrigt har Baileygruppen visat generositet under året. Detta innebär att Stiftelsens samlade ekonomiska situation är acceptabel. Behovet av donationer kvarstår dock i ljuset av de stora verk som återstår att ge ut innan översättningsprojektet är slutfört.

Efter första hela verksamhetsåret med egen internetnärvaro kan också konstateras att detta är ett utmärkt sätt att kommunicera med intresserade privatpersoner. Eftersom det bl.a. på grund av Postens portorabatter till internetbokhandeln är svårt att priskonkurrera är försäljningen via hemsidan låg, men antalet nedladdningar av t.ex. bokkatalogen och broschyrerna om den ockulta skolan är oftast flera per dag. När det gäller nyhetsbrevsverksamheten har den tyvärr skötts på sparlåga, men styrelsen hoppas fortfarande att det skall gå att finna en lösning som leder till att nyskrivet esoteriskt material skall kunna publiceras med viss regelbundenhet. Men tillsvidare har nyhetsbrevet begränsats till att omfatta rena förlagsnyheter.

När det gäller det i broschyren Den svenska ockulta skolan beskrivna skolprojektet pågår uppbyggnadsarbetet oförtrutet. Det har förstås varit en särskild glädje att den under förra verksamhetsåret utsända broschyren väckt impulser av givmildhet. De gåvor som under året har inkommit till skolprojektet har slussats vidare. Och kontakter med skolledningen har gett vid handen att tacksamheten för gåvorna är mycket stor. De har kommit väl till pass i pågående byggprojekt. Dessutom är det så att ju starkare den grupp blir som förstår behovet och därför lämnar stöd genom objektivt eller subjektivt arbete och/eller pengar desto fortare kan verksamheten nå den styrka som – när tiden för övrigt är mogen – gör det möjligt att successivt riva den ”tystnadens mur” som tillsvidare måste omge projektet och börja bedriva verkligt kraftfull esoteriskt grundad både individ- och samhällsomdanande verksamhet.

Ladda ner detta nyhetsbrev som PDF